Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den elektriska flickan: Del av gammalt NP delprov B

Skapad 2020-01-23 12:01 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 8 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vid det här tillfället så får du ett tillfälle att öva på ett gammalt nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk. Det består av två texter och kommer att genomföras under en lektion. Frågorna och uppgifterna till texterna handlar bland annat om att ge exempel från texten, hitta svaret i texten, markera rätt ord och läsa mellan raderna.

Innehåll

Syfte

- Ge dig ett övningstillfälle och läraren ett bedömningsunderlag.


Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • "stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning".
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2017/2018, år 9, Skolverket)

Bedömning

"De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning tillsammans med det övrgia underlag som läraren samlat in under läsåret."

                 (Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 1, läsår 2018/2019, år 9, Skolverket)

I delprov B Läsa kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Del av gammalt nationellt prov år 9, delprov B (läsförmåga): Den elektriska flickan och Brinner för barnen

EUM
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fråga 5 (nivå 1, 2p)
Den elektriska flickan
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Eleven ger ett exempel som visar på att flickan är elektrisk.
Fråga 6 (nivå 3, 6p)
Den elektriska flickan
Svaret innehåller ingen korrekt tanke eller frågan är ej besvarad.
Eleven har svarat rätt på fråga a).
Eleven har svarat rätt på fråga b).
Eleven har svarat rätt på både fråga a) och b).
Fråga 7 (Nivå 2, 4p)
Den elektriska flickan
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Svaret innehåller ett konkret exempel på en av flickans egenskaper.
Eleven lyfter svaret till en generell nivå.
Fråga 8 (Nivå 3, 6p)
Den elektriska flickan
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Eleven har svarat rätt på fråga a).
Eleven har svarat rätt på fråga b) men har antingen ett felaktigt svar eller inget svar alls på fråga a).
Eleven har svarat rätt på både fråga a) och b).
Fråga 9 (Nivå 2, 4p)
Den elektriska flickan
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Svaret innehåller en aspekt.
Svaret innehåller båda aspekterna.
Fråga 10 (Nivå 1, 2p)
Brinner för barnen
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Rätt svar.
Fråga 11 (Nivå 2, 2p)
Brinner för barnen
Besvarat frågan felaktigt eller ej besvarat frågan.
Rätt svar.
Fråga 12 (Nivå 2, 4p)
Brinner för barnen
Ett, två eller inget ord är rätt markerat.
Tre ord är rätt markerade.
Alla ord är rätt markerade.

JAG...

EUM
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
DELPROV B: LÄSFÖRMÅGA
Helhetsbedömning (två texter; åtta uppgifter)
behöver utveckla min förmåga att: - hitta konkreta uppgifter om sakförhållande som uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. - förklara innebörd på ett begripligt sätt och reflektera över textens innehåll. - välja exempel ur texten och ge en motivering som fungerar i sammanhanget
hittar konkreta uppgifter om sakförhållanden som direkt uttrycks i texten eller går lätt att sluta sig till. förklarar innebörd på ett begripligt sätt och kan reflektera över textens innehåll. väljer exempel ur texten och ger en motivering som är svag
ger relevanta och motiverade exempel ur texten när sådana efterfrågas. ger självständiga och rimliga förklaringar och argument när egna reflektioner efterfrågas visar förmåga att tolka och dra slutsatser, se sammanhang och/eller göra jämförelser.
ger tydligt formulerade svar som har en logisk uppläggning. drar nytta av texterna och kopplar mina egna reflektioner till dem. sätter argument och förklaringar i relation till hela sammanhanget i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: