👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skolår 1 - vårterminen

Skapad 2020-01-23 15:16 i Rävlanda skola Härryda
Mall för pedagogisk planering på Furuhällsskolan Ta bort och byt ut alla grön text.
Grundskola F – 9
Under vårterminen kommer vi att arbeta med matteboken Mera Favorit matematik 1 B.

Innehåll

Syfte med undervisningen

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättning att:

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta i matteboken. Vi kommer att ha genomgångar och titta på film. Du kommer att få matteläxa. Vid varje avslutat kapitel kommer du att få genomföra en diagnos och ett prov om kapitlets innehåll. 

Det här ska du lära dig

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning:

Naturliga tal och deras användning samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. 

Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal.

Additions och subtraktions egenskaper och samband samt användning i olika situationer. 

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning.

Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar. 

 

Algebra:

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. 

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas. 

 

Geometri:

Grundläggande geometriska begrepp, däribland: fyrhörning, triangel ,cirkel hörn, sidor, vinklar, punkt, linje, sträcka.

Symmetri, till exempel i biler och i naturen och hur symmetri kan konstrueras. 

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd.

 

Sannolikhet och statistik:

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från olika undersökningar. 

 

Problemlösning:

Olika strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

 

Kunskapskrav för matematik i slutet av skolår 3:

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att använda någon stategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen och resultatets rimlighet. 

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. 

Eleven kan använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla b beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20. Eleven kan hantera matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt. leven kan även avbilda, och utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enda mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. 

Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

 

 

Begreppslista:

Tal, siffra, antal, addition, subtraktion, plus, minus, kommutativa lagen, dubbelt, hälften, större än, mindre än, likhetstecken, lika med, fler, färre, kronor, enkrona, tvåkrona, femkrona, tiokrona, växla, använder ord som har med antal att göra, dela upp tal, term, summa, skillnad, stapeldiagram, mönster, talföljd, tiokompisar, analog klocka, hel timme, halv timme, fyrhörning, triangel ,cirkel hörn, sidor, vinklar, punkt, linje, sträcka.

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att delta på genomgångar och svara på frågor. 

Genom att arbeta i din mattebok. 

Genom att genomföra diagnos och prov efter avslutat kapitel. 

Genom att utföra bedömningsstödet i matematik för skolår 1 tillsammans med din lärare. 

 

Genom att tillsammans med din lärare fylla i en matris kring vilka huvudräkningsuppgöifter du har automatiserat i lilla additions- och subtraktionstabellen.