👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Språk

Skapad 2020-01-24 11:38 i 023381 Förskolan Kuddby Stockholm Rinkeby-Kista
Vi strävar efter att uppmuntra barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt.Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt utveckla barnens talspråk, ordförråd och begrepp genom t.ex. lek, rim och ramsor, sagor, rörelse och de dagliga samtalen.
Förskola
Vi har valt att fokusera våra projektaktiviteter kring ''Språk''. Vi kommer att arbeta med olika typer av aktiviteter som involverar matematik, naturvetenskap och skapande men där vi hela tiden inkorporerar ett medvetet arbetssätt med språk som utgångspunkt.

Innehåll

Kartläggning

Genom observationer i arbetslaget i början av VT kunde vi se stora språkliga klyftor mellan barnen i barngruppen. Barnen låg på väldigt olika språkliga nivåer både i sitt modersmål och i svenskan. När vi skulle börja planera aktiviteter i mindre grupper utgick vi alltid ifrån barnens språkliga utmaningar, just för att varje barn skulle kunna bli så delaktiga i aktiviteten som möjligt.

Vi såg att behovet av att arbeta med språket i hela barngruppen var stort, då språkbrister kunde leda till utanförskap och frustrationer hos barn som inte kunde uttrycka sig som de önskade. Att lägga grunden för att alla barn skulle kunna kommunicera, speciellt barnen emellan blev därav en prioritering för oss som pedagoger. Vi kom till ett gemensamt beslut om att ''Språk som fokusområde'' skulle bli grunden för alla projekt/aktiviteter det kommande året. 

Syfte och mål med fokusområdet

Syftet med det valda fokusområdet är att utmana och uppmuntra barnens kommunikativa förmågor, intresset och utvecklingen av det egna språket och därmed även barnens identitetskänsla.

Vi strävar efter att uppmuntra barnen och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt stötta barnens utveckling i talspråk, ordförråd och begrepp genom t.ex. lek, rim och ramsor, sagor, rörelse och de dagliga samtalen. Vi vill samtidigt öka intresset och lärandet för skriftspråket, skapande och barnens egna förmågor. 

Vi har även valt att fokusera på språk för att mer medvetet arbeta med barnens alla olika språk. Detta så att barnens modersmål ska kunna utvecklas parallellt och även för att gynna barnens identitetsutveckling.

Målet med det valda fokusområdet är att varje barn ska kunna erbjudas språklig stimulans i form av lärandeaktiviteter där barnen får utforska, leka och lära, samtidigt som de får möjlighet att utveckla sitt språk. Målet är också att tillvarata barnens intresse för skriftspråket och använda detta i aktiviteter som uppmuntrar till användandet av detta. 

Det huvudsakliga målet för det valda fokusområdet är att varje barn ska känna sig inkluderade i förskolan och ha möjlighet till att uttrycka sina känslor och  tankar utifrån sina förutsättningar och det som förskolan kan erbjuda. Målet för oss som pedagoger är att erbjuda barnen den stöttning som behövs för att barnen ska kunna kommunicera och göra sig förstådda. 

Genomförande och organisering av den pedagogiska miljön

Under ett antal veckor kommer arbetslaget överens om vilka gemensamma aktiviteter som det ska vara fokus på och dokumentationen från dessa används sedan som underlag för reflektion. Under reflektionsmöten planerar man även hur dessa aktiviteter ska vidareutvecklas. Vi vill att barnens intressen ska vara det som styr aktiviteterna framåt och det blir därför viktigt att inte ha förutbestämda mål och förväntningar på resultat med projekten. 

Då varje aktivitet ska anpassas till varje barns individuella behov kommer barnen att delas upp i olika grupper. De färgbaserade grupperna (Gula, Röda och gröna gruppen) är blandade med en tanke om kooperativt lärande, där tanken är att barnen ska lära av och med varandra. Men det kommer även att finnas språkgrupper där aktiviteterna baseras på barnens språkliga behov. 

Vi vill att den pedagogiska miljön ska spegla vad vi fokuserar på under VT och vi jobbar därför extra mycket med  att använda miljön som ''den tredje pedagogen''. Tillgängligt material som uppmuntrar till läsning, berättande, skrivande och skapande ska hela tiden finnas på avdelningen och även utvecklas med tiden. Exempel på dessa är t.ex. sagopåsar. QR koder till böcker och våran skrivhörna. TAKK ska även vara synligt i så många rum som möjligt. 

Arbetslagets förhållningssätt kring det valda fokusområdet

Vi kommer att jobba mycket med vårat förhållningssätt kring frågan ''Vad är språk?''. Vi vill påminnas om att språk inte endast handlar om det verbala och att barnens möjligheter till att kunna uttrycka sig också handlar om vilka verktyg vi som pedagoger kan erbjuda för att möjliggöra deras kommunikation. 

Vårat förhållningssätt kommer även att cirkulera kring tanken om barnet som kompetent, och att ett kooperativt lärande inom barngruppen kan användas som en resurs för utvecklandet av språk. 

Aktiviteter/projekt kopplade till fokusområdet

 •  Stjärnans ABC - ett projekt som bland annat involverar digitala verktyg och barnens förmåga att självständigt kunna använda dessa. Kopplas till barnens ökade intresse för bokstäver och skrift.
 •  Sagohuset - barnens böcker som de ritat, berättat och skrivit fram. Kopplat till språk då de uppmuntrar till berättande. Ska vidare utvecklas under VT.
 •  TAKK aktiviteter - en planerad aktivitet där man fokuserar på ett ''tema'' och tecken tillhörande det temat. 
 •  Läsvila - grundar sig i att barnen ska erbjudas högläsning varje dag. Typen av läsvila varierar och kan till exempel vara ljudbok, sagopåsar, egenvalda böcker m.m.

 

Underlag för planering och reflektion 

Vi planerar att använda språkobservationer dom grund för planeringen och uppföljningen för språkaktiviteter så att vi kan garantera att varje barn får sina språkliga behov tillgodosedda. Vi planerar även att mycket av det som skapas under aktiviteter ska även vara synligt, tillgängligt i miljön på avdelningen och uppmuntra till samtal barnen emellan. 

Då reflektioner av aktiviteter är det som vi grundar planeringen av fortsatta kommer dokumentationen från aktiviteterna att vara vårat viktigaste redskap. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18