Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Canada

Skapad 2020-01-26 19:59 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Engelska
I det här området kommer du att få lära dig mer om engelsktalande länder och här ska vi nu fördjupa oss i nationen Canada och att läsa olika typer av texter I arbetet ska vi även repetera och fördjupa oss i engelsk grammatik för att utveckla vår kommunikation på olika sätt.

Innehåll

 

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna

 • förstå och kunna centrala ord och begrepp i arbetsområdet om landet Canada
 • fakta om Canada som storlek, invånare, intressanta platser.
 • skriva en faktatext  / reportage om något i Canada som du har fått välja. Det kan vara ett djur,  en stad, delstat, natur,  hockey lag, Canadas inuiter eller ursprungsbefolkning eller Canadas historia. 
 • kunna berätta muntligt om ditt reportage/ text för dina klasskamrater
 • genomföra en "peer review", kamratbedömning, i arbetet med att skriva ett reportage/ informativ text och att därefter bearbeta sin text.
 • läsa en skönlitterär text, deltaga i boksamtal och skriva en bookreview
 • berätta om och beskriva en karaktär i bok / film.
 • använda grammatik som vi har tränat på i arbetsområdet när du skriver och pratar engelska, som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, prepositioner, adjektiv.

 

Vad ska vi arbeta med; dvs undervisning och hur vi ska öva: 

Vi kommer att

 •   träna på att skriva texter;  både tillsammans och enskilt. Vi tränar tillsammans för att du sedan ska kunna skriva en egen text.
 •  läsa och analysera olika texter inom temat och utveckla ordförrådet.
 • läsa skönlitterär text, arbeta med texten, ha diskussioner och ha boksamtal
 • se  på filmklipp för att träna på att jämföra text och bild, beskrivningar om t.ex. miljöer och människor
 • arbeta med att uttrycka tankar muntligt och skriftligt.
 • fördjupa vår kunskap om engelsktalande länder, i det här arbetsområdet om Canada; att utifrån textboken och annan fakta hitta och välja relevant fakta.
 •  ha genomgångar om grammatiska moment och träna enskilt, i par och grupp.
 •  träna på  uppfatta helhet och detaljer i lyssnar övningar på engelska.

Information om vad vi ska arbeta med kommer att finnas på classroom och i Magic online.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 I er skriftliga arbete med reportage kommer ni att kunna välja vilket djur, delstat, stad eller något annat intressant om Canada som ni vill arbeta med. Det kommer även att vara möjligt att välja litteratur i ett fördjupningsarbete.

 

Veckoplanering

I classroom och på Magic online kommer det att finnas  information om vad du ska arbeta med. I kalendern finns information om läxor och prov. 

 

Examinationsuppgifter / Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig? 

Du kommer att visa dina kunskaper i ett skriftligt prov om arbetsområdet Canada, den fakta text som du skriver i skolan, bookreview och beskrivning. I bedömningen ingår uppgifter du arbetar med under lektionerna, det muntliga deltagande du visar i kamratbedömningen om den skrivna texten, i boksamtal. I uppgifterna på lektionerna inbegriper såväl uppgifter i classroom och Magic online.  

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven. I den skrivna texten läggs vikt vid vilken fakta du kan redovisa, hur många exempel du kan visa på som du också kan förklara och redogöra för. Det läggs vikt vid hur utvecklande din text är, att du arbetar med förbättringar av din text utifrån kamratbedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9

Matriser

En
Canada

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska/Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kommentera och jämföra
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förstå texter i olika genrer
Anpassa
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i i lättillgängliga texter. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Begreppsförmåga
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Tala
Anpassa talet
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig muntligt med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig muntligt med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: