Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 6B

Skapad 2020-01-27 08:42 i Munkedalsskolan Munkedal
Matematikundervisning utifrån Matteborgen 6b
Grundskola 6 Matematik
Du kommer få lära dig mer om tal, enheter, skala, procent, algebra och problemlösning.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Målet för vårens undervisning är att eleverna ska ha grundläggande kunskaper inom
* Mer om tal,: dvs stora siffrors värde och beräkning av multiplikation och division
Enheter och skala: kunna räkna med tid, förstå och räkna med skala och kunna använda enheter för vikt o volym.
* Procent: skriva och räkna med procent och omvandla procent till bråk.
* Algebra: lösa enkla ekvationer
* Problemlösning: kunna olika metoder för problemlösning

Innehåll och arbetsformer

Vi ska under våren arbetat med följande områden inom matematiken

MERA TAL:
l
äsa och skriva stora tal
ställa upp och multiplicera heltal t ex 32 x 56
ställa upp och multiplicera decimaltal t ex 4,8 x 5,4
multiplicera decimaltal med 10 och 100
dividera decimaltal med 10 och 100
dividera när det blir decimaltal i svaret

ENHETER OCH SKALA:
kunna räkna med tid
förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet
förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala
kunna använda enheter för vikt och volym

PROCENT:
skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk
räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning
räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 12 % av 150 kr.

ALGEBRA:
räkna med likheter
lösa enkla ekvationer
tolka och skriva uttryck med variabler

PROBLEMLÖSNING:
Använda olika metoder vid problemlösning, som att läsa ur text,
leta mönster i tal och bild,
rita en bild,
pröva dig fram,
arbeta baklänges


Detta gör vi på olika sätt, t.ex  genom att:
* samtala om matematik i större och mindre grupper,
* räkna uppgifter ur matteboken,
* arbeta praktiskt med undersökningar, aktiviteter, spel och bilder
* lösa olika typer av uppgifter själva, i par och i grupper
* använda oss av datorer och miniräknare i olika sammanhang

Bedömning och dokumentation

Du kommer att bedömmas i hur väl du:
 *
kan lösa matematiska problem med hjälp av olika matematiska strategier och metoder. Detta visar du genom att använda dig av en hållbar strategi och metod när du räknar ut ett matematiskt problem.
 * Kan använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Detta visar du genom att ex. förstå vad som menas med att räkna ut produkten av faktorerna 5 och 9, vad som menas med överslagsräkning el. avrundning.
* Kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Detta visar du genom att räkna med relevant metod för given uppgift. Ex: räknar du med addition el. multiplikation, beräknar du area genom att räkna antalet rutor el. använder du dig av en matematisk beräkning?
* Kan föra och följa matematiska resonemang. Detta visar du genom att ha strategier för att kunna lösa flerstegsuppgifter i problemlösning, genom att aktivt delta i diskussioner samt muntligt redovisa uppgifter i problemlösning.
* Kan använda dig utav matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Detta visar du genom att förklara hur du kommer fram till en lösning genom tydliga uppställningar och svar i läsuppgifter.

Bedömning sker fortlöpande via:
* muntliga förklaringar till uppgifter
* skriftliga beräkningar i matteboken
* deltagande i matematiska diskussioner och samtal
* beräkningar och förklaringar i praktisk matte
* eget ansvar för sitt lärande
* resultat på diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: