Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik och diagram

Skapad 2020-01-28 13:27 i Stenkulan Lerum
Grundskola 4 – 6 Matematik
Det finns många olika sätt att samla in information om saker i samhället. Genom att presentera all insamlad data i olika typer av tabeller och diagram blir informationen tydlig för oss och hjälper oss att förstå världen.

Innehåll

Utveckla förmågan att:

 

– formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

– använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

– välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

– föra och följa matematiska resonemang, och

– använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Bedömning diagram

– Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

– Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

 

Bedömning diagram

I konkreta vardagliga situationer använder eleven lägesmått samt enkla tabeller och diagram för att beskriva samband och förhållanden i statistiska material.

 

I kunskapskraven i slutet av årskurs 6 framkommer att eleven ska förstå begrepp som hör till området samt kunna använda dem och välja lämpliga matematiska metoder och uttrycksformer för beräkningar och resonemang på olika nivåer och i olika situationer inom sannolikhet och statistik.

Matriser

Ma
Statistik och diagram

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa uppgifter
Läsa av och tolka tabeller och diagram, svara på frågor. Välja en metod som fungerar för att lösa uppgifterna.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra och visa
Samla data i en tabell Rita olika typer av diagram. Stapel, cirkel och linjediagram. Beskriva hur du gjort när du löst en uppgift, ritat ett diagram eller samlat data till en tabell. Göra jämförelser mellan olika diagram eller inom ett och samma diagram.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Matematiska resonemang och samtal
Samtala. Lyssna och själv bidra till samtal kring statistik och diagram.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: