Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse- Rör-else

Skapad 2020-01-28 16:15 i Edsviken Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Rörelse-grov och finmotorik

Innehåll

 


Rörelse är viktigt för att barnen ska må bra, de utvecklar färdigheter och förmågor samt har lättare för att koncentrera sig. 

 • utveckla grov och -finmotorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga, rumsuppfattning. 
 • träna på samspel 
 • ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla, "jag kan, jag vågar"
 • skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner, fungera i grupp

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 • de vanligaste motoriska rörelserna 
 • krypa, rulla, snurra, springa, gå fram, gå bak,hoppa, gå på tå och häl, 
 • planerade aktivitet av pedagogerna varje vecka
 • aktivitet i gymnastiksal och olika utemiljöer
 • dokumentera med hjälp av Ipad ( foto och film ) 
 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: