Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på Bollen

Skapad 2020-01-29 07:47 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola
Babblarna är ett språkutvecklande material. Alla karaktärerna står för olika saker som kan kopplas till läroplanen.

Innehåll

 

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Vi på Bollen vill att barnen ska komma vidare i sin språkutveckling och utveckla ett större ordförråd. Babblarna är inte bara roliga, färgglada figurer som barnen tycker om utan är även ett språkutvecklade material. Med hjälp av Babblarna och dess material kan vi på ett lekfullt sätt tillsammans med barnen utveckla det talade språket. 

Babblarna är även skapade efter förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen och de olika karaktärerna har egenskaper som är kopplande till läroplanen såsom språk, matematik, rörelse, socialt samspel samt naturvetenskap och teknik.

 

Mål

Avdelningens egna mål gällande aktiviteten/aktiviteterna/temat

- Att skapa möjligheter för barnen att utvecklas språkligt.

- Att skapa intresse hos barnen för rörelse, matematik, natur och teknik

 

 

Metod

Vad ska vi göra?

Med hjälp av de olika karaktärerna kommer vi att arbeta utifrån "deras intressen" samt barnen intresse inom dessa områden. 

Vi kommer att ha olika dagar med natur och teknik, matematik, rörelse och skapande. Språk och språklekar kommer att genomsyra det dagliga arbetet hela tiden.

Vi kommer på ett lekfullt sätt utmana barnen i deras "språkande".

Hur ska vi göra?

Babba kommer att tillsammans med barn och pedagoger att leka mycket med språket - rim, ramsor och sånger. Högläsning och berättande.

Bobbo erbjuder  rörelseaktiviteter både i lekhallen, inne på avdelningen och utomhus

Dadda tar med barnen på utflykt och ger dem uppdrag ute i naturen.

Bibbi kommer utmana barnen matematisk och behöva hjälp med att bygga och klura ut olika lösningar

Doddo besöker oss i samlingarna och pratar med barnen om värdegrunden

Diddi kommer att erbjuda oss att skapa i olika material.

 

När, var, vem?

Vi kommer att arbeta med tema Babblarna först och främst under vårterminen -20, vi kommer därefter utvärdera och se om intresset finns kvar hos barnen och då eventuellt fortsätta under hösten.

Barnen kommer att delas in i smågrupper samt vara hela gruppen när vi arbetar med detta.

Arbetet med språket (Babba) sker varje dag, de andra Babblarna har vi planerade aktiviteter med.

Alla pedagoger och barn kommer att vara delaktiga.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi kommer att samtala med barnen, fotografera och eventuellt filma, vi kommer även att ställa fram barnens alster inne på avdelningen.

Vem dokumenterar och när? 

 Dokumentationen görs löpande under situationer när vi arbetar med Babblarna.

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: