Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 vt-20

Skapad 2020-01-29 09:23 i Drottningdals skola Norrtälje
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 6
Grundskola 6 Matematik
Vilka är orden som hjälper oss förstå och förklara matematiken? Vilka texttyper möter du i matematiken? Hur kommunicerar man med matematik? Det här och en del annat kommer du att få vara med om under undervisning i matematik. Vi arbetar också med förberedelser inför de nationella proven.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder samt procedurer och användbarhet för matematik.

Mål

Att du arbetat med de förmågor som ska utvecklas i matematik och mött det centrala innehållet för stadiet innan du avslutat din tid hos oss på mellanstadiet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 6A, problemlösning, spel och laborativt material. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser. Vi kommer också att samtala matematik både i helklass och i mindre grupper.

 

Under vecka 19 är det nationella prov i matematik.

 

Du kommer att få undervisning om:

Decimaltal

 • Samband mellan bråk och decimaltal
 • Avrunda decimaltal
 • Beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten

Tid

 • Mätning av tid och tidsintervall
 • Omvandla tidsenheter
 • Klockan, analog och digital
 • Hastighet

Procent

 • Samband mellan bråk, decimaltal och procent
 • Procenträkning
 • Vardagliga beräkningar med procent

Repetition

 • Vi repeterar olika moment som vi under åk 6 arbetat med samt även några moment från tidigare år på mellanstadiet.

 

 

Hur går bedömningen till?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet.

De nationella proven är också ett underlag vid bedömningen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 6A

F
E
C
A
Problemlösning
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Tolkar och löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Väljer och använder strategier och metoder med förhållandevis viss anpassning till problemets karaktär.
Tolkar och löser problem på ett relativt fungerande sätt. Väljer och använder strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Tolkar och löser problem på ett väl fungerande sätt. Väljer och använder strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Metod
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Beskriver tillvägagångssätt på ett relativt fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet.
Begrepp
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Du har gott resultat.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du har mycket gott resultat.
Begrepp
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Du kan föra enkla resonemang om hur olika begrepp hänger ihop.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur olika begrepp hänger ihop.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur olika begrepp hänger ihop.
De fyra räknesätten
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att lösa uppgifter med de fyra räknesätten och algebra. Du har tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att lösa uppgifter med de fyra räknesätten och algebra. Du har gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att lösa uppgifter med de fyra räknesätten och algebra. Du har mycket gott resultat.
Bråk, decimaltal och procent
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att lösa uppgifter med bråk, decimaltal och procent. Du ser samband mellan dessa. Du har tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att lösa uppgifter med bråk, decimaltal och procent. Du ser samband mellan dessa. Du har gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att lösa uppgifter med bråk, decimaltal och procent. Du ser samband mellan dessa. Du har mycket gott resultat.
Sannolikhet och statistik
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar inom sannolikhet och statistik. Du har tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar inom sannolikhet och statistik. Du har gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar inom sannolikhet och statistik. Du har mycket gott resultat.
Tid
Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå i området.
Du kan göra enkla mätningar och beräkningar av tid och tidsintervall och kan i huvudsak omvandla mellan olika tidsenheter.
Du kan göra relativt utvecklade mätningar och beräkningar av tid och tidsintervall och kan omvandla mellan olika tidsenheter relativt väl.
Du kan göra välutvecklade mätningar och beräkningar av tid och tidsintervall och kan omvandla mellan olika tidsenheter med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: