Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovpanering VT-20

Skapad 2020-01-29 09:27 i I Ur och Skur - Personalkooperativet Mullvadarna Fristående förskolor
Förskola
Efter höstterminen som gått har jag och barnen lärt känna varandra. Vi har kul tillsammans och jag upplever att barnen känner sig trygga med mig och jag med dem.

Innehåll

Var är vi?

Dokumentation - Bakgrund/Nuläge/Analys

 •   Vi ska börja med ett nytt tema, ”Kanin och Igelkott”. Temat speglar värdegrunden ochvi lär oss på ett lustfyllt sätt att förstå lite om vad Barnkonventionen innebär för barnen. Detta genom sagor, lek och frågor med förhoppningsvis bra diskussioner.

 •   Knytte börjar vi med i mars månad och kommer att ha det på torsdagar. Då är oftast alla barnen närvarande. Jag kommer utmana barnen, och dem mig så att vi tillsammans kan upptäcka mer och tillsammans lära oss om djur, natur och vår miljö. Det är Maria Nyckelpiga som kommer ge oss olika uppdrag. Oftast blir det Humlegruppen som går iväg med ett par tillfälle kommer vi ha tillsammans med Ekorrarna.

 • Vart ska vi?

  Prioriterade mål

 •   Målet med temat är att barnen skall få en insikt om vå värdegrund och förstå sina rättigheter i barnkonventionen.

 •   Lära barnen att alla har en rättighet att bli lyssnade på men man har också en skyldighet att lyssna.

 •   Att på ett lustfyllt sätt lära sig att diskutera fram olika lösningar på ett problem.

 •   Sammarbeta.

  Lpfö 18:

page1image2505790320

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles

page1image2505798896

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen

samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara

för att skapa mångfald i lärandet.

page1image2505849680

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala

page1image2505858576

utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

page1image2505868848

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck

page1image2505878800

för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

”Skollagen definierar undervisning som ”målstyrda processer, ledda av lärare och förskollärare som syftar till utveckling och lärande”(Skollag 2010:800). ”

Hur gör vi?

Metod

Jag kommer läsa en saga åt gången om ”Kanin och Igelkott”. Ex, ”Ett eget namn”, ”Barnens bästa”, ” Lika värde”, ”Lek, vila och fritid” mfl.

Här hoppas jag på naturliga frågor som blir intressanta och bra diskussioner där barnen blir lyssnade på och får berätta hur dem tänker.

På Knytte kommer jag att ha ett visst samarbete med Ekorrarna där jag tar del av deras planering för träffarna samt att vi på Humlorna kommer att vara tillsammans med Ekorrarna vid några tillfällen.

Förutsättningar

Planeringen kommer fortlöpa hela vårterminen med inslag av andra aktiviteter så som traditioner och andra högtider.

Dokumentation

Lärprocesserna kommer att dokumenteras på Unikum och det dagliga aktivitetsflödet dokumenteras på Instagram. Alster från barnen hängs upp på avdelningen.

 

Huvudsakligen kommer lärsituationerna prioriteras i dokumentationen på Unikum.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: