Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget/Ryska rev.

Skapad 2020-01-29 10:35 i Furudals skola Rättvik
Grundskola 9 Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

 

                                   

Lokal pedagogisk planering för historia VT 2020 Åk  9

 

Område: ”Första världskriget” och Ryska revolutionen s.149- 174 i häftet.

 

Tid:  Vecka 6-8

 

Prov: Vecka 10 ONSDAG  4/3 2020

 

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

 

Syfte:

 Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att DU utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som din historiska bildning och ditt historiemedvetande. Detta innebär en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge DIG förutsättningar att ut­veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att DU utveck­lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Därigenom ska DU få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt.

 

Undervisningen ska stimulera DIN nyfikenhet på historia och bidra till att DU utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. DU ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att DU utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Centralt Innehåll:

• Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

• Första världskriget, dess orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord.

• Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

• FN

• Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

 

Undervisningen

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, läsa texter och svara på frågor, titta på dokumentärer och diskutera dem utifrån antecknade stödord.

 

Arbetsuppgifter i häftet:

Sid 171 1, 2, 5, 7, 9, 14, 15,

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

DU har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under första världskriget. DU visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om folk­mord. Dessutom förklarar DU hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

DU kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. DU kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskaps Krav för C

DU har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under första världskriget. DU visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om folk­mord. Dessutom förklarar DU hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

DU kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl under­byggda slutsatser, och för då utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. DU kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.

 

Kunskapskrav för A

DU har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under första världskriget. DU visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om folk­mord. Dessutom förklarar DU hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

DU kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­byggda slutsatser, och för då välutvecklande och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. DU kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i väl fungerande sätt.

 

 Frågor enligt planeringen ska besvaras i din skrivbok/dator och lämnas in för bedömning senast v 10 TORSDAG  5/3. Mail anna.richaud@rattvik.se

 

PROV v.10   ONSDAG  4/3  2020

 

OBS!!!

Jag kommer även att bedöma din förmåga att ta ansvar och lämna in i tid.

Det går dock inte att utesluta att kvaliteten på det inlämnade arbetet har blivit bättre på grund av att eleven har haft längre tid på sig med att arbeta med sin uppgift”

3kap 16§ och 10kap 19-20§§ skollagen 2010:800 Läroplanerna

 

 

Lycka till!

Jag ser dig och bedömer dig varje lektion tänk på det; -)

           Anna

Uppgifter

Matriser

Hi
Kunskapskrav Historia

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och välunderbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använd historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: