Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär med kroppen

Skapad 2020-01-30 18:39 i Pjättängen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Barnens intresse har blivit ingången till ett arbete med grovmotorik, finmotorik, kroppsuppfattning och sin identitet. Under vårt terminen väljer vi att fokusera på hur rörelse kan ha för inverkan på kroppen. Hur kan vi använda kroppen och vad händer?

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 • Varför? (Syfte med undervisningen)Hur mår kroppen av att röra på sig? hur kan vi använda den för att tex uttrycka oss? Vad händer i kroppen när vi rör på oss?Syfte att bara ska kunna lära känna sin kropp och använda den på bästa sätt. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hinderbana i olika typer, både inne och ute. 
  Leraning by doing, hinderbanor, digitala hjälpmedel. Vi testar yoga och meditation. Kullenberg(2006) hävdar att våra sinnen är vårt språk. våra hjärnor består av två halvor och dessa har olika funktioner. Vår högra halva består av det gestaltande med kroppsspråk, musik, rytm, bild, färgmönster och känslor. Den vänstra hjärnhalvan har i uppgift att ta hand om det logiska tänkandet såsom matematik, analys och detaljer. Genom att använda båda hjärnhalvorna i lärandet kan kunskapen bildas till ett meningsfullt sammanhang.
 • Carlgren (1999) skriver om den sociokulturella teorin som bygger på en konstruktivistisk syn, människan bygger sin kunskap och sina tidigare erfarenheter i möte med andra. Inom det sociokulturella perspektivet läggs vikten på att undervisning och lärande sker genom deltagande i en social praktik. Kunskapen konstrueras via samarbete i ett sammanhang och inte genom 6 individuella processer, den finns mellan människor och utvecklas genom samspel mellan dessa när de möts i olika situationer. 
 •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  vi kommer ha gemensamma planerade aktiviteter som sedan reflekteras över gruppvis samma vecka. Vi sätter upp bilder på aktiviteten i hallen till föräldrar att reflektera över tillsammans med sina barn. 
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?samtliga barn, gruppvis och enkilt. 

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Personalen delar upp arbetet likvärdigt.  

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Förskolan ska sträva efter  att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vilket av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: