👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

språk / kommunikation Masken

Skapad 2020-01-30 20:07 i Rånäs förskola Norrtälje
Förskola
Hur lär man sig skriva? Hur låter bokstäverna?

Innehåll

Innehåll

.

1. MÅLOMRÅDE

 

Språket är mycket mer än bara det som sägs och skrivs, det är kroppsspråk ,berättande och det kan vara kroppsgester. För att få ett så rikt språk som möjligt där ordförståelse och uttal blir så utmanat som möjligt gäller det att omges av språk i olika former rim, ramsor, sånger, det digitala, böcker och dans.

Våran vision är att barnen ska vilja lyssna på böcker, läsa böcker, bli bra lyssnare, vilja argumentera, frågesätta och vilja utveckla skrift språket.

 

1a Generativ fråga: 

Syfte: Språket är mycket mer än bara det som sägs och skrivs, det är kroppsspråk ,berättande och det kan vara kroppsgester. För att få ett så rikt språk som möjligt där ordförståelse och uttal blir så utmanat som möjligt gäller det att omges av språk i olika former rim, ramsor, sånger, det digitala, böcker och dans.

Våran vision är att barnen ska vilja lyssna på böcker, läsa böcker, bli bra lyssnare, vilja argumentera, frågesätta och vilja utveckla skrift språket.

 

1b Mål ur Lpfö 18:

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 •  
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

 

 

1c Barnens förförståelse

Barnens intressen, initiativ och behov:

Sin ordbild, sitt namn, kan olika bokstäver, kan urskilja bokstäver i sin omgivning,

.

1d Förståelse:

Leka med ord: vi rimmar tillsammans, läser böcker högt för barnen, letar ordbilder tillsammans, spelar spel, lyssnar tillsammans på ljudelser 

Berätta: Barnen får öva på att berätta för varandra vid lunchen, i leken, i samlingen, under projekt tiden

uttrycka tankar: under projekt tiden, i samlingen, i leken, när vi har högläsning

Ställa frågor:Vid högläsning, under projekt tillfällena, under dagen i verksamheten,  

Argumentera: i den dagliga verksamheten, under projekttiden, i leken, 

Förståelse för symboler: i bildstödet på avdelningen, under promenaderna när vi har projekt, vi tittar på vardagliga symboler som finns runtomkring oss, 

Intresse för digitala, olika former av texter i media och kunna samtala kring textern. Vi använder Ipaden under undervisande former, vi klipper i tidningar och för dialoger kring vad som finns där i. 

 

.

1e Förmågor:

Att kunna argumentera och samtala

Få ett ökat ordförråd

Utveckla sitt intresse för skriftspråk och symboler

Kunna kritiskt granska digitala medier

 

 

 

 

1f Begrepp: 

Ordförråd lära sig nya ord, barnet får höra "rätt" ord till rätt objekt ex diskbänk, ytterdörren m.m

Skriftspråk : Vi pedagoger synliggör skriften genom att uppmuntra att barnet själv försöker skriva eller hitta ord i sin omgivning

symboler: Vi letar efter symboler tillsammans.

 

 

1g Arbetslagets förhållningssätt: 

Våran strävan är att vi driver nyfikenheten framåt med många frågor och en nyfikenhet till att söka efter svaren tillsammans med barnen. 

Vi kommer i möjligaste mån att dela in barnen i mindre grupper så att samtal lättare kan uppstå. 

Vi ställer öppna frågor , frågor som inte går att besvara med ett ja eller ett nej.

Vi reflekterar tillsammans med barnen och mellan oss pedagoger för att kunna driva arbetet framåt. 

 

Vetenskaplig grund:

Vi arbetar efter den proximala utvecklingen hos barnet. ( Lev Vygotskij teori) 

Han beskriver lärandet att människor har en "bas" med kunskaper och färdigheter som vi behärskar på egen hand. Det vi inte ännu klarar på egen hand finns i utvecklingszonen "över" vår bas. Det är det som vi behöver hjälp av någon annan för att klara. Färdigheterna i utvecklingzonen 

blir efter ett tag en del av vår bas och då får utvecklingszonen ett nytt innehåll. 

Det är viktigt att vi som arbetar tillsammans med barnen hela tiden lägger sig på rätt nivå i ett barns utvecklingszon. 

Vi strävar efter att utveckla verksamheten utifrån där barnet befinner sig. 

 

1h Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Läsa relevant litteratur eller forskning

2. UTVÄRDERING

 

 

2a Kriterier: 

Påbörjad utveckling: att barnet känner igen sin ordbild 

                                  Att barnet vill pratar med andra under sin dag hos oss

En bit påväg:             Kan skiva sitt namn, ljuda första och sista ljudelsen i orden.

                                 Vilja prata med olika barn och vuxna under dagen. Kan prata inför mindre och större grupper

                          

Måluppfyllelse:         Att barnet kan skriva sitt namn, ljuda själv och sedan skriva ner ljudet.

                                 Barnet språkar med all personal på avdelningen samt vikarier obehindrat. Barnet kan argumentera för sin sak.  

 

2b Utvärderingssätt: vi utvärderar under terminen fortlöpande under reflektionerna och under kvalitetsdagarna.

3. AKTIVITETSPLAN?

 

3a Aktiviteter:

    Hitta roliga och väcka nyfikenheten till skrift och symboler genom skapandet och böcker. 

 

3b Formativ uppföljning:

Vi pedagoger tar med observationer och iakttagelser till reflektionerna så att vi gemensamt kan samtala om hur vi går framåt. 

 

 

3c Lärmiljö:

Att vi ser till att varje barn tilltalas under dagen och känner sig sedd och hörd. Vi erbjuder böcker, polly glutt och spel, pennor, personliga skriv/rit böcker

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18