Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosorna upptäcker matematiken i naturen

Skapad 2020-01-31 08:32 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola
För att på ett lustfyllt och pedagogiskt sätt arbeta utifrån förskolans mål, har vi detta läsår valt att tillsammans med femårsgruppen upptäcka matematiken i naturen. Med hjälp av naturens eget material leker vi in matematiken med tex hämtauppdrag. Vi besöker och studerar även naturen för att se hur den förändras under året.

Innehåll

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Femårsgruppen består idag av 23 barn.
De får nu, genom vår femårsverksamhet, mycket stora möjligheter att bekanta sig med varandra då de är blivande klasskamrater.  
De behöver också få möjlighet att bekanta sig med matematiken i naturen samt följa naturens skiftningar.

 

Mål

Vi vill erbjuda barnen i femårsgruppen möjligheter att upptäcka och lära in matematiken i naturen.
Vi vill även ge barnen kunskap om, och förståelse för hur naturen i vårt närområde förändras under de olika årstiderna. 

Syfte

Vi vill på ett pedagogiskt och lustfyllt sätt, utifrån det valda temat, arbeta med förskolans läroplansmål. Vi vill skapa och väcka ett intresse hos barnen för naturvetenskap, teknik och matematik. Temat ger oss möjlighet att få in flera av de andra av förskolans mål  genom att koppla dessa till temat. Vi tror att ett tema som sträcker sig över hela läsåret, som vi kopplar pedagogiken till, skapar en tydlighet och trygghet hos barnen, som kan bidra till en god lärmiljö.

Genomförande

Som ett tema genom vt 2020 arbetar vi med naturen och matematiken genom att

 • vi utgår från barnens intresse  och deras nyfikenhet för matematik och natur
 • regelbundet besöka naturen i vårt närområde för utomhuspedagogik där barnen får lära genom lek.
 • skapande verksamhet kopplat till matematiken och naturens förändring under årstiderna 
 • till viss del anpassa förskolans miljö för att på så sätt locka barnen till att själva, genom lek reflektera kring temat

Dokumentation 

Utveckling och process dokumenterar vi i Lärlogg. Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk samt anteckningar.

Utvärdering

Sker kontinuerligt i arbetslaget under gemensam reflektionstid.

Ansvar 

Arbetslaget ansvarar gemensamt för planering, utförande, dokumentation och utvärdering .

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: