👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2020-01-31 09:48 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 0 Kemi
Organisk kemi - läran om kolets kemi. Grunden till allt liv på jorden. I detta avsnitt pratar vi om den del av kemin som kallas organisk kemi, alltså kolets, eller livets, kemi. Vi går igenom kolväten och deras uppbyggnad. Vi lär oss strukturformler och molekylformler.

Innehåll

Mål - grundläggande nivå

Efter att du arbetat klart med detta avsnitt skall du:

 • Ge exempel på var det finns kolväten och vad de kan användas till.
 • Ha kännedom om kolföreningarnas indelning i grupper och deras olika egenskaper. Fokus på alkaner, alkyner och alkoholer. 
 • Känna till kolvätenas miljöpåverkan.
 • Ha kunskap om alkoholer, speciellt etanol och metanol.
 • Kunna resonera om hållbar utveckling, energiomvandlingar och materiens kretslopp
 • Kunna genomföra systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Kunna dokumentera undersökningar i skriftliga laborationsrapporter

Mål - högre nivå

 • Kunna rita strukturformler till de flesta alkaner, alkener. Även till de enklaste alkynerna, alkoholerna och syrorna. 
 • Beskriva vad estrar och organiska syror är och hur estrar bildas. 
 • Känna till var estrar finns och vad de kan användas till

Begrepp - grundläggande

 • Kolförening
 • Organisk kemi
 • Bindning
 • Molekylformel
 • Strukturformel
 • Kolväte
 • Metan
 • Etan
 • Propan 
 • Butan
 • Alkaner
 • Dubbelbindning
 • OH-grupp
 • Metanol
 • Etanol
 • Träsprit
 • Förnybara bränslen
 • Biobränslen

 

Begrepp - högre nivå

 • Pentan
 • Hexan
 • Isomer
 • Alken
 • Trippelbindning
 • Alkyn
 • eten, propen, buten
 • Omättade kolväten
 • Mättade kolväten
 • Glykol
 • Glycerol
 • Organisk syra
 • Syra-grupp (-COOH)
 • Metansyra
 • Myrsyra
 • Etansyra
 • Ättiksyra
 • Vinäger
 • Stearinsyra
 • Ester
 • Nitroglycerin

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Organisk kemi år 8

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Samtala och diskutera
DISKUSSIONER INFÖR PROV MM.
Kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
LAB - genomföra och planera
Kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
LAB - genomföra
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
LABRAPPORT - SLUTSATS
Kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
LABRAPPORT - RIMLIGHET OCH FÖRBÄTTRINGAR
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
LABRAPPORT - DOKUMENTATION MED TABELLER, BILDER OSV.
Gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
PROV
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.