Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gulsparven. Aktionsforskning. Vårterminen 2020

Skapad 2020-01-31 11:12 i Kristinedal Stenungsund
Förskola
Hur kan vi skapa en inkluderande barngrupp och samtidigt främja varje individs utveckling genom estetiska uttrycksformer?

Innehåll

Vart ska vi? 

Förskolans läroplan (Lpfö/18)

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande, och i utbildningen ingår undervisning. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Lek ska ha en central plats i utbildningen. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

•självständighet och tillit till sin egna förmåga

•nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

•förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Vad vill vi förändra/förbättra?

Språkutveckling. Socialt samspel. Barnets självkänsla, självständighet och tillit till sin egna förmåga. Utveckla barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. 

Barn ska få skapa i förskolan. Måla, sjunga och spela teater. Bild, musik, dans och drama beskrivs i läroplanen som olika former för barn att uttrycka sina upplevelser och tankar i. De sköna konsterna kan användas på tusen olika sätt. Ofta talar man om estetiska lärprocesser, om praktisk kunskap och att lära med hela kroppen.

Estetiska uttrycksformer så som drama, musik, dans, bild, rörelse, lek har en betydelsefull roll. Med användning av kropp och röst och känsla kommer barnen att uppleva världen och därmed börjar de tolka. Samspel, socialisering, psykisk och fysisk utveckling ingår i det estetiska lärandet. Man kan säga att barn lär sig de olika begreppen på olika sätt (Pramling m.fl., 2008, s. 100). Exempelvis genom musik har barnen möjlighet att lära sig lyssna på ett differentierat sätt. Att arbeta med sång innebär att våga, att öppna sig, att kommunicera, att glädja sig. På det sättet är sången ett sätt att uttrycka livet. Alla kan sjunga och alla kan delta i sångsamlingen och genom detta stärker barn sin kommunikationsförmåga och utvecklar sitt samspel. Dessutom stärker barnen sin identitet genom att improvisera olika sånger med rörelser och detta ger barnen en trygghet. Att använda sin kropp gör också att barnen stärker sin identitet och sitt självförtroende. 

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga)

Hur kan vi skapa en inkluderande barngrupp och samtidigt främja varje individs utveckling genom estetiska uttrycksformer?

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Utveckla arbetet med att jobba med estetiska uttrycksätt/ lärprocesser.

Estetiska lärprocesser präglas av aktiva aktörer som äger processen samt att processen i sig är av värde. Eleven är här en medskapare snarare än ett oskrivet blad och lärarens roll är att iscensätta kunskapssituationer och agera handledare genom processen, snarare än att förmedla kunskapen. I estetiska lärprocesser står själva handlingen, det vill säga det estetiska uttrycket (exempelvis dans, drama, bild, musik, digitala verktyg med mera) i centrum för att ge kunskap och förståelse om det teoretiska ämnet. 

Genom detta arbetssätt önskar vi utöka barnens språkutveckling och tillit till sin egna förmåga. 

 

Hur gör vi?  

Process

Planera och motivera aktion

Vi introducerar en ny saga varje vecka.

Vi jobbar med sagan utifrån estetiska uttrycksformer.

Vi följer barnens intressen och nyfikenhet genom att fokusera extra mycket på de sagor de visar störst intresse för och gör en gestaltning eller aktivitet utifrån det. 

Vi utvecklar arbetet med att dela upp barnen i mindre grupper. 

Vi introducerar barnen till att jobba estetisk med nytt material. 

Vi hjälper barnen att dokumentera med hjälp av videoinspelning och fotografering med iPad och mobil. 

 

Resonera kring valda verktyg i processen

Vi använder oss av färg, lera, rekvisita (kostymer, utklädningskläder, textil), handdockor. Dokumentationsverktyg- iPad, mobil, dator. 

Vi spelar in barnens ”produkt” (teater, gestaltningar, lekar) under terminen. 

Vi följer barnens utveckling på gruppnivå, men även individuellt. 

 

Litteratur:

Dahlbeck, P. & Persson, S. (2010). Estetik i förskolan. I: Riddersporre, B. & Persson, S.(Red.).(2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: NATUR & KULTUR.

Skolverket (2017). Måluppfyllelse i förskolan. 

Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö-18. 

Bonna, N. (2012). Estetik och estetiska uttrycksformer i förskolebarns lärande och utveckling

– Varför är estetiska uttrycksformer viktiga för förskolebarn?

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: