Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och kemiska reaktioner

Skapad 2020-01-31 12:28 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Vi kommer att arbeta med kapitlen Blandningar och Kemiska reaktioner under kommande veckor.

Innehåll

Kemi – Blandningar och Kemiska reaktioner

Planering av kemi

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med arbetsområdena Blandningar och Kemiska reaktioner.  Eleverna kommer att få utföra undersökningar samt arbeta teoretiskt med faktainsamling, genomgångar, instuderingsfrågor, diskussioner och filmvisning.

Valda delar ur Titano Kemi s.51-84.

Eleverna får redovisa sina kunskaper:

muntligt i diskussioner och via frågor och svar på lektionerna, skriftligt via uppgifter och laborationsrapporter samt praktiskt i laborationer. Skriftligt prov v10.

Ur Lgr 11, syfte:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

• använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

• genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

• använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Ur Lgr 11, centralt innehåll:

• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

• Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen.

• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

• Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

• Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

• Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

 

 

 

Kunskapskrav i kemi

 

E

C

A

Systematiska undersökningar

Se matris för NO-lab

-Hantera labutrustning, skriva labrapporter,

 -använda gasolbrännare

-undersöka egenskaper, observera kännetecken, dokumentera, sortera, identifiera, analysera resultat, separera ämnen, planera egna undersökningar

Se matris för NO-lab

Se matris för NO-lab

kemin i teorin förmåga att diskutera, resonera, förklara, analysera, använda information och kemins begrepp, förklara och visa på samband, kunskaper om kemiska sammanhang

Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala natur- vetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

-du ska kunna ge exempel på och enkelt beskriva följande viktiga begrepp: atom, grundämne, molekyl, kemisk förening, metall, kemisk reaktion, blandning, emulsion, lösning, slamning, legering, extraktion, filtrering, dekantering, sedimentering, indunstning, destillering oxid, oxidation, fasomvandling, periodiska systemet, reaktionsformler, ordformler, strukturformler

 

-i ditt arbete visar du att du har grundläggande kunskaper och förståelse genom att använda dig av egna ord och uttryck  med viss användning av kemins ord och begrepp

 

Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

-du ska ha goda kunskaper om och kunna förklara följande viktiga begrepp: atom, grundämne, molekyl, kemisk förening, metall, kemisk reaktion, blandning, emulsion, lösning, slamning, legering, extraktion, filtrering, dekantering, sedimentering, indunstning, destillering oxid, oxidation, fasomvandling, periodiska systemet, reaktionsformler, ordformler, strukturformler

 

-du ska visa att du åtminstone ibland kan använda  dig av, och har god förståelse för, begreppen muntligt och skriftligt i arbetet under lektionerna för att ge exempel på, beskriva och förklara kemiska samband och fenomen

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

-du ska ha mycket goda kunskaper om och kunna förklara följande viktiga begrepp: atom, grundämne, molekyl, kemisk förening, metall, kemisk reaktion, blandning, emulsion, lösning, slamning, legering, extraktion, filtrering, dekantering, sedimentering, indunstning, destillering oxid, oxidation, fasomvandling, periodiska systemet, reaktionsformler, ordformler, strukturformler

 

-du ska visa att du kan använda  dig av och harmycket  god förståelse för begreppen muntligt och skriftligt i arbetet under lektionerna för att ge exempel på, beskriva och förklara kemiska samband och fenomen

D - eleven når samtliga kunskapskrav för E och övervägande del för C är uppfyllda

B - eleven når samtliga kunskapskrav för C och övervägande del för A är uppfyllda

 

 

viktiga begrepp: atom, grundämne, molekyl, kemisk förening, metall, kemisk reaktion, blandning, emulsion, lösning, slamning, legering, extraktion, filtrering, dekantering, sedimentering, indunstning, destillering, oxid, oxidation, fasomvandling, periodiska systemet, reaktionsformler, ordformler, strukturformler

 

 

Blandningar

 

·       Veta skillnaden på blandning och rent ämne

 

E:       du ger exempel på rena ämnen och blandningar

 

C:       du ger exempel på rena ämnen och blandningar, du förklarar även skillnaden mellan dessa

 

A:       du ger exempel på rena ämnen och blandningar, du använder dig på ett korrekt sätt av begrepp som atomer, molekyler och partiklar i din förklaring av skillnader mellan blandningar och rena ämnen

 

·       Kunna beskriva fyra olika blandningar

 

E:       du kan namnen på fyra blandningar och kan ge enkla exempel på varje blandning

 

C:       du kan namnen på fyra blandningar och kan ge enkla exempel på varje blandning, du kan även identifiera och namnge olika blandningar genom att titta på dem/få dem beskrivna, du kan förklara skillnaderna mellan dem genom att använda dig av en del av kemins begrepp och modeller (partiklars rörelser och storlek) och enkelt förklara hur olika blandningar påverkas när de utsätts för yttre påverkan som ex. upphettning, tillsats av emulgeringsmedel osv..

 

A:       du kan namnen på fyra blandningar och kan ge enkla exempel på varje blandning, du kan även identifiera och namnge olika blandningar genom att titta på dem/få dem beskrivna, du kan förklara skillnaderna mellan dem samt hur blandningarna kan påverkas genom att använda dig av kemins begrepp och modeller på ett säkert och korrekt sätt (partiklars rörelser och storlek, upphettning, tillsats av emulgeringsmedel, polära och icke-polära lösningsmedel osv..)

 

 

 

 

 

 

 

·       Lösningshastighet

 

E:       beskriva tre sätt man kan öka hastigheten på hur ett ämne löser sig i ett lösningsmedel

 

C:       beskriva tre sätt man kan öka hastigheten på hur ett ämne löser sig i ett lösningsmedel och ge en förklaring till varje sätt där viss användning av kemins begrepp och modeller används

 

A:       beskriva tre sätt man kan öka hastigheten på hur ett ämne löser sig i ett lösningsmedel och förklara de olika sätten med hjälp av partikelmodellen, partiklars rörelser och kontaktytor mellan löst ämne och lösningsmedel

 

 

 

 

·       Separationsmetoder

 

E:       beskriva sex olika separationsmetoder, namnge dem och ge enkla exempel på varje metod, med hjälp kunna välja separationsmetod när ämnen ska separeras och metoden inte är given

 

C:       beskriva sex olika separationsmetoder, namnge dem och ge enkla exempel på varje metod, visa viss säkerhet i val av separationsmetod när ämnen ska separeras och metoden inte är given

 

A:       beskriva sex olika separationsmetoder, namnge dem och ge enkla exempel på varje metod, visa säkerhet i val av separationsmetod när ämnen ska separeras och metoden inte är given och kunna motivera metodval samt eventuella förbättringar av metoden

 

 

·       Lösta ämnens påverkan på lösningsmedel

 

E:       ge exempel på hur lösta ämnen kan påverka lösningars fysikaliska egenskaper, som t.ex frys- och kokpunkt, ge något exempel på vilken praktisk användning detta kan ha

 

C:       ge exempel på hur lösta ämnen kan påverka lösningars fysikaliska egenskaper, som t.ex frys- och kokpunkt, ge exempel på vilken praktisk användning detta kan ha

 

A:       ge exempel på hur lösta ämnen kan påverka lösningars fysikaliska egenskaper, som t.ex frys- och kokpunkt, ge exempel på vilken praktisk användning detta kan ha samt ge enkla förklaringar till hur de lösta ämnena påverkar lösningsmedlena

 

 

 

 

 

 

 

Kemiska reaktioner

 

·      Hur ämnen förändras

 

E:       kunna förklara skillnader mellan fysikalisk förändring och kemisk reaktion med hjälp av enkla exempel, kunna skriva enkla reaktionsformler med ord, kunna skriva enkla reaktionsformler med kemiska tecken där du redan känner till ordformeln, känna till att det finns olika typer av kemiska reaktioner som syntesreaktioner, nedbrytningsreaktioner och utbytesreaktioner, ge exempel på hur reaktionshastigheten kan påskyndas

 

C:       kunna förklara skillnader mellan fysikalisk förändring och kemisk reaktion, skriva reaktionsformler med ord och kemiska tecken där du även visar att du kan balansera reaktionsformlerna, göra enkla jämförelser mellan olika typer av kemiska reaktioner som syntesreaktioner, nedbrytningsreaktioner och utbytesreaktioner, ge exempel på och förklara hur reaktionshastigheten kan påskyndas

 

 

A:       kunna förklara skillnader mellan fysikalisk förändring och kemisk reaktion, skriva reaktionsformler med ord och kemiska tecken där du även visar säkerhet i att balansera reaktionsformlerna, göra jämförelser mellan olika typer av kemiska reaktioner som syntesreaktioner, nedbrytningsreaktioner och utbytesreaktioner, ge exempel på och förklara hur reaktionshastigheten kan påskyndas samt använda dig av de kunskaperna för att förklara hur vi kan påverka önskade/oönskade reaktioner i vår omgivning

 

 

·       Förbränningsreaktioner

 

E:       känna till att alla förbränningsreaktioner innebär att ämnen reagerar med syre, kunna skriva enklare reaktionsformler med ord och kemiska tecken, veta att de ämnen som bildas efter reaktionen med syre kallas för oxider, kunna ge exempel på förbränningsreaktioner som påverkar människan och dess omgivning

 

C:       känna till att alla förbränningsreaktioner innebär att ämnen reagerar med syre och ge några exempel på sådana, kunna skriva reaktionsformler med ord och kemiska tecken, veta vad som menas med oxider och hur de bildas, förklara vad som händer vid förbränning då det finns liten tillgång till syre, kunna resonera kring förbränningsreaktioner och deras påverkan på människan och dess omgivning

 

A:       känna till att alla förbränningsreaktioner innebär att ämnen reagerar med syre och ge några exempel på sådana, kunna skriva balanserade reaktionsformler med ord och kemiska tecken, veta vad som menas med oxider och hur de bildas, förklara vad som händer vid förbränning då det finns liten tillgång till syre, kunna föra fördjupade resonemang kring förbränningsreaktioner och deras påverkan på människan och dess omgivning

 

 

·       Reagensreaktioner

 

E:       kunna beskriva tre reagensreaktioner, dvs hur man känner igen koldioxid, syrgas och vätgas och kunna ge exempel på dessa gasers egenskaper

 

C:       kunna beskriva tre reagensreaktioner, dvs hur man känner igen koldioxid, syrgas och vätgas och använda dig av den kunskapen för att identifiera olika ämnen, kunna beskriva dessa gasers egenskaper och göra enkla jämförelser

 

A:       kunna beskriva tre reagensreaktioner, dvs hur man känner igen koldioxid, syrgas och vätgas och använda dig av den kunskapen för att identifiera olika ämnen, kunna beskriva dessa gasers egenskaper och göra jämförelser utifrån partikelmodeller, kunna planera egna undersökningar för att identifiera ämnen

 

·       Reaktioner mellan metaller och syre

 

E:       kunna beskriva reaktioner mellan metaller och syre och berätta vad som bildas (ex om magnesium brinner så reagerar magnesiumet med syre och magnesiumoxid bildas), kunna förklara vad som händer när järn rostar, ge exempel på skyddande oxider, kunna föra enkla resonemang om hur allt detta påverkar oss och vår omgivning

 

C:       kunna beskriva reaktioner mellan metaller och syre och berätta vad som bildas (ex om magnesium brinner så reagerar magnesiumet med syre och magnesiumoxid bildas) både med ord och med kemiska tecken, kunna förklara vad som händer när järn rostar och under vilka förutsättningar rostpåverkan går snabbare, kunna förklara vad som menas med skyddande oxidskikt, kunna föra mer utvecklade resonemang om hur allt detta påverkar oss och vår omgivning

 

A:       kunna beskriva reaktioner mellan metaller och syre och berätta vad som bildas (ex om magnesium brinner så reagerar magnesiumet med syre och magnesiumoxid bildas) både med ord och med kemiska tecken, kunna förklara vad som händer när järn rostar och under vilka förutsättningar rostpåverkan går snabbare, kunna förklara vad som menas med skyddande oxidskikt, kunna föra utvecklade resonemang om hur allt detta påverkar oss och vår omgivning, om positiv och negativ miljöpåverkan

 

·       Reaktioner med svavel

 

E:       överkurs

 

C:       beskriva grundämnet svavels egenskaper och några av dess föreningar som t.ex. svaveldioxid, kunna använda kunskaper om svavelföreningar i enklare resonemang om användningen av dessa och miljöpåverkan på människan och dess omgivning

 

A:       beskriva grundämnet svavels egenskaper och några av dess föreningar som t.ex. svaveldioxid, kunna använda kunskaper om svavelföreningar i fördjupade resonemang om användning av dessa och miljöpåverkan på människan och dess omgivning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: