Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling Korallen

Skapad 2020-01-31 13:53 i Moraby förskola Säter
Förskola
Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barn till läslust och intresse för böcker och det skrivna, synliga och det verbala språket.

Innehåll

BAKGRUND

Vi är en avdelning med 12 barn som är mellan 3-4 år gamla. Många av barnen är intresserade sedan förut av böcker medans andra använder böcker helst som byggmaterial.  

SYFTE

att barnen ska få möjlighet att utveckla språket

att barnen ska upptäcka och bli intresserad av bokstäver, hur de låter och hur de ser ut

 

att barnen ska bli intresserade av högläsning och av böcker

GENOMFÖRANDE

 • Vi läser böcker i grupp varje dag i en lässamling före eller efter lunch. 
 • Barnen kan även komma själva och vill läsa en bok spontant vid andra tillfällen. Fångar även andra väntande stunder med en stund bokläsning. 
 • Rim och ramsor
 • kommunicerar mycket med barnen hela dagarna, svarar på deras frågor och funderingar. 
 • Försöker ha böcker framme för att det ska inspireras 
 • Vi har ett alfabet på väggen som barnen kan reflektera runt
 • Fått programmet polyglutt där vi även kan ge ytterligare bokläsning till barnen. Där kan vi även få in böcker på andra språk för att fånga upp de barn med annat modersmål.
 • vi stavar med hjälp av läsnyckeln.
 • Använder lite tecken ibland för att förtydliga.
 • Rutiner som matramsa innan maten och även matsången innan vi sätter oss. 
 • Vi sjunger sånger i stora och mindre grupper. Där vi även förklarar vissa ord om det skulle behövas.
 • Vi har en tal, språk och hörsel pedagog som vi kan ta till hjälp vid behov
 • Vi har även en språk, läs och skrivutvecklare i kommunen som vi får inspiration och idéer av. 
 • Vi pedagoger är närvarande och inspirerar barnen.

 

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med läs och skrivutveckling.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: