Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsrapport i SO/SV - källkritik

Skapad 2020-02-02 17:19 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 – 9 Samhällskunskap Svenska Religionskunskap Historia Geografi
Under terminens gång kommer ni att vid minst ett tillfälle att rapportera om aktuella händelser i Sverige, Europa och världen. Tonvikt fr. o. m. åk 8 är att även föra ett källkritiskt resonemang kring källorna du använt samt att lyfta en relevant diskussionsfråga till klassen.

Innehåll

En viktig del i alla fyra SO-ämnena är kunskaper om aktuella händelser i Sverige och världen, som kan komma att påverka oss framöver, eller som är resultat av historien. Genom kunskaper om nyheter och händelser utvecklar ni ett större medvetande kring händelser både lokalt, nationellt och globalt. 

     Att välja nyhet utvecklar även ert källkritiska tänk och ni får samla in och värdera information och dra slutsatser kring nyheter och händelsers trovärdighet och relevans. Denna källkritiska förmåga återfinns i kunskapskraven för samtliga SO-ämnen, och även i svenskämnet.

 

För vårterminen och årskurs nio kommer följande att ingå i er nyhetsrapportering:

 

1.      Redogörelse av händelse:

a.       Vad som hänt, när och var

b.      Orsaker till och eventuella följder/konsekvenser av händelsen (tänk lokalt/globalt samt individ/samhälle)

 

2.      Källanvändning:

a.       Redogörelse för vilken eller vilka källor ni använt – Vem/vilka är avsändaren? 

b.      Finns det åsikter/subjektivitet eller vinkling i nyheten?

c.       Kort jämförelse med minst en annan artikel om samma ämne. Framkommer samma sak i andra artiklar?

d.      Slutsats: trovärdighet. Var artikeln en trovärdig källa? Motivera.

 

3.      Diskussionsfråga kring artikeln eller dess ämne

Diskussionsfrågan ska vara öppen (alltså inte en ja- eller nej-fråga) och relevant till din nyhets ämne.

Matriser

Hi Re Sv Sh Ge
Nyhetsrapport i SO/SV - källkritik

Ännu ej uppnått
E
C
A
Källhantering och källkritisk förmåga
Din nyhetsredogörelse missade någon av aspekterna som krävs för minst betyget E. Se nästa nivå i bedömningsmatrisen för mer informarion.
Du gör en kort redogörelse av en nyhet, berättar vilka källor du använt samt för ett kort resonemang kring källkritik. Diskussionsfrågan fungerar i huvudsak.
Du gör en utvecklad redogörelse utifrån punkterna ovan. Du för ett tydligt resonemang kring dina källor och presenterar en relevant och fungerande diskussionsfråga.
Du gör en tydlig och välstrukturerad rapport kring en nyhet utifrån punkterna ovan, för ett välgenomtänkt och nyanserat resonemang kring dina källor och använder relevanta källkritiska begrepp. Diskussionsfrågan passar väl i sammanhanget och ger tyngd åt ämnesvalet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: