Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och evolution år 9

Skapad 2020-02-02 20:46 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik handlar om hur egenskaper ärvs från en generation till nästa. Det är både på molekylnivå hur DNA är uppbyggt och fungerar, men också hur genetiken påverkar hela populationer och även oss som individer och i samhället. Genetiken är ett område inom biologin där man idag gör fler och nya upptäckter och kunskapsutvecklingen är mycket snabb. Vilket även medför etiska frågor om hur kunskaperna i genetik och genteknik kan användas.

Innehåll

Vecka 6-10

Genetikområdet är indelat i flera delmoment.

 • Först lite grundläggande introduktion och bakgrundshistoria, evolution.
 • Därefter om själva cellen.
 • Det tredje avsnittet handlar om kromosomerna och genernas funktion som bärare av arvet och hur miljön också påverkar arvet. 
 • I det sista avsnittet handlar det om hur den genetiska forskningen används idag och etiska frågor kopplade till det. 

Arbetssätt: Lärarledda teoripass, filmer, någon praktisk undersökning/laborationer, inklusive laborationsrapport och digitala övningar samt arbetsuppgifter.

Kunskapsredovisning: Sker med kunskapskontroll samt i diskussioner i klassrummet under lektioner.

 

Mål:

Du ska veta hur en cell är uppbyggd och hur den fungerar

Du ska känna till några exempel där biologisk kunskap används för att förbättra våra livsvillkor, t.ex. växtförädling, djurförädling och genteknik

Du ska ha kännedom om det genetiska arvet

Du ska känna till något om Gregor Mendel

Du ska känna till begreppen gen och kromosom

 

Du ska veta hur DNA-molekylen är uppbyggd

Du ska förstå att människan är en produkt av både arv och miljö

Du ska veta vad en mutation är för något

Du ska känna till någon ärftlig sjukdom samt någon könsbunden sjukdom

 

Vilka två typer av celldelning som finns och kunna förklara vad som skiljer dem åt

Vad som menas med dominanta och recessiva anlag

Skillnaden på homozygot och heterozygot anlag

Hur man med hjälp av ”rutscheman” kan lösa genetiska problem

Du ska kunna beskriva för- och nackdelar med genteknik och klart och tydligt kunna redogöra för dina ståndpunkter

Du ska kunna föra resonemang kring frågor som rör genetik

Du ska känna till begreppet kloning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Genetik och genteknik

Rubrik 1

Ännu ej uppnått
E
C
A
Faktakunskaper
Begrepp
Grundläggande faktakunskaper. Använder och förstår minst hälften av de begrepp som ingår i arbetsområdet.
Goda faktakunskaper. Förstår de flesta begreppen, och använder dem oftast på ett korrekt sätt.
Mycket goda faktakunskaper. Förstår alla begrepp inom arbetsområdet och använder dem på korrekt sätt i rätt sammanhang.
Faktakunskaper
Resonemang, samband
Du kan göra enkla korsningsscheman där du vet båda föräldrarnas genuppsättningar, t.ex. för ögonfärg, och du kan dra slutsatser om vilken ögonfärg barnet kan få.
Du kan göra korsningsscheman där du endast vet föräldrarnas egenskaper och du kan dra slutsatser och resonera om de olika möjliga utfallen. Du kan även göra mer avancerade korsningsscheman, och resonera kring utfallet t.ex. kring könsbundet arv
Du kan göra korsningsscheman där du endast vet föräldrarnas egenskaper och du kan dra slutsatser och resonera om de olika möjliga utfallen. Du kan även göra mer avancerade korsningsscheman, och resonera i flera generationer kring utfallet, t.ex. kring könsbundet arv
Undersökningar
Du har med viss hjälp genomfört laborationer/undersökningar enligt instruktionen och redovisat resultatet i en laborationsrapport.
Du har genomfört laborationer/undersökningar i stort sett självständigt enligt instruktionen och redovisat resultatet i laborationsrapporten. Du drar en slutsats och har en diskussion i din rapport.
Du har genomfört laborationer/undersökningar självständigt enligt instruktionen och redovisat resultatet i laborationsrapporten. Du drar en slutsats och har en diskussion i din rapport som är tydligt kopplad till just din laboration/undersökning. Samt formulerar förbättringsområden för fortsatt undersökning.
Diskussion
Du tar ställning för eller emot något som har med genteknik att göra. Du motiverar ditt ställningstagande med fakta i ämnet. I de flesta delar av ditt resonemang framgår det vad som är fakta och vad som är dina egna värderingar.
Du tar ställning för eller emot något som har med genteknik att göra. Du motiverar ditt ställningstagande med fakta i ämnet, men du lyfter även något motargument. I stora delar av ditt resonemang framgår det tydligt vad som är fakta och vad som är dina egna värderingar.
Du tar ställning för eller emot något som har med genteknik att göra. Du motiverar ditt ställningstagande med fakta i ämnet och resonerar för och emot ditt ställningstagande. I hela ditt resonemang framgår det tydligt vad som är fakta och vad som är dina egna värderingar.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och  generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: