👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning på Knyttet

Skapad 2020-02-03 09:36 i Västra Söderås förskola Rättvik
Förskola
Under vårterminen 2020 arbetar vi medvetet med högläsning i små grupper.

Innehåll

Nuläge

I Rättviks kommun är högläsning ett prioriterat mål. Att läsa tillsammans med barnen, är en viktig aktivitet för att utveckla barns språk. 

Mål:

 • Att barnen får intresse för högläsning och böcker.

 • Stort utbud av böcker, med olika innehåll, för att ge barnen förståelse hur världen kan se ut. 

 • Att högläsningen och diskussioner leder till att barnen utvecklar sitt språk samt medkänsla och empati.

 • Att utveckla barnens intresse för skriftspråk.

Syfte:

Forskning visar tydligt hur viktig högläsningen är för barns språkutveckling i förskoleåldern. Barnen behöver ett stort ordförråd. Att få nya kunskaper och lära av varandra.

Genomförande

 Böcker finns nära till hands för att fånga barnens intresse. Varje dag erbjuder vi högläsning och försöker ta varje tillfälle i akt. 

Planerad högläsning kommer att ske i små grupper. För att inlärningen ska ske på bästa sätt så behöver vi vara tydliga med det vi vill lära ut och repetera flera gånger. Vi pedagoger använder oss av en "bokpromenad" där vi tittar på bilderna och försöker fånga barnens intresse för berättelsen. Sedan läser vi sagan. Tillsammans med barnen sammanfattar vi bokens innehåll. Det gör vi för att ”checka av” att alla förstår svåra ord och berättelsen. I diskussion försöker vi jämföra bokens föreställningsvärld med den egna världen. Detta för att få kunskaper och kunna dra slutsatser om vad vi läst.

Vi övar på det fyra samtalsreglerna under diskussionerna. De är viktiga för att fungera i ett demokratiskt samhälle. (1. Lyssna på varandra. 2. Flera rätta svar. 3. Att tänka olika, tänka om och tänka nytt. 4. Alla får prata till punkt, Ingen får avbryta.)

 Vårt digitala bibliotek, Polyglutt har ett stort utbud av böcker. Projektorn och läsplattor är bra digitala hjälpmedel som vi använder.   

 Vårt önskemål är att böckernas berättelse förutom kunskaper också ska inspirera till fantasi och kreativitet. I olika aktiviteter som lek, rörelse, drama och skapande kan vi arbeta vidare med sagans innehåll. 

Dokumentation  

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering 

Vi kommer i arbetslagen och i hela kollegiet delge varandra om tips och tekniker för lyckade lässtunder. Arbetslaget diskuterar med varandra ständigt för att barnen ska lära och utvecklas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18