Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skarven och Konsten att ha sjukt låga förväntningar vt 2020

Skapad 2020-02-03 09:59 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få läsa en bok, skriva läsloggar samt samtala om böckerna tillsammans med lärare och skolbibliotekarie. Arbetsområdet pågår under veckorna 4-9 (ca) och avslutas med en bedömningsgrundande skrivuppgift. Vi läser i skolan men ni kommer också att behöva läsa hemma. Böckerna vi arbetar med är Skarven av Sara Lövestam och Konsten att ha sjukt låga förväntningar av Åsa Asptjärn

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Det här arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Kunskapskrav

Se matris.

Avslutande skrivuppgift

Du skriva ett informellt brev om det som hänt i boken och hur du känner inför det. Är du arg, glad, ledsen, irriterad eller frustrerad? Varför? Du låtsas för en stund att du är en av personerna i boken som du läser.

Ett brev skriver man till någon och skickar i ett kuvert via posten. Om två personer brukar skicka brev till varandra kallas det att brevväxla. Nuförtiden är det vanligt att man skickar mejl till varandra istället för att skicka brev via posten.

 

Skriv ett brev och berätta om det som hänt hittills i boken och hur du känner inför det. Är du arg, glad, ledsen, irriterad, frustrerad? Varför? Du låtsas för en stund att du är en av personerna i boken som du läser. Tänk på hur du börjar och slutar brevet.

 

Brevet skriver vi på lektionen i exam.net.

 

Typiska drag för ett brev:

 • en längre text skriven på papper
 • berättar och/eller informerar

 • hälsning i början och i slutet

 • underskrift

 • datum skrivs ut

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Bedömningsmatris läsa, skriva, resonera, samtala, ge omdömen

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texers särdrag.
Kunskapskrav
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Kunskapskrav
Föra resonemang
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolkning
Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Uppbyggnad
Resonemangen är logiskt uppbyggda.
Resonemangen innehåller både översiktliga och detaljerade beskrivningar men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan översiktliga och detaljerade beskrivningar.
Motivering och argumentation
Eleven ger exempel.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Kunskapskrav
Ge omdömen
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kunskapskrav
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Skriva informellt (personligt) brev

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva - kunskapskrav
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Koppling till uppgiften
Eleven har inte följt instruktionen.
Eleven följer delvis instruktionen.
Eleven följer instruktionenför hur man skriver ett brev.
Eleven följer instruktionen väl för hur man skriver ett brev.
Struktur
Brevet saknar struktur.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är väl utvecklad.
Språk och stil
Stil och ordval ej eller dåligt anpassade till mottagaren.
Ordvalet är enkelt. Stilen någorlunda anpassad till mottagaren.
Ordvalet är varierat och passar brevet. Stilen anpassad till mottagaren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar brevet väl. Stilen väl anpassad
Skrivregler
Styckeindelning saknas.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Delvis styckeindelning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Styckeindelning i stort genomförd.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning. Väl genomförd styckeindelning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: