Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse år 6

Skapad 2020-02-03 10:11 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola F
Du kommer att arbeta med olika texter där syftet är att du ska förstå vad du läser. Du kommer att få träna på flera olika strategier som kommer att underlätta din förståelse vid läsning.

Innehåll

Att arbeta med läsförståelse innebär att man ska träna på olika strategier/tekniker som gör att du kommer att förstå en text bättre. Strategierna kommer även att tala om för dig hur du ska göra om du inte förstår delar av en text.

Arbetsmaterial:

Läsning pågår 5, 6

Zick Zack, Läsrummet

Skönlitteratur

Matriser

Läsförståelse år 6

Börjar
Utvecklar
Behärskar
Utvidgar
Textens syfte och läsmetod
Förmågan att avgöra textens syfte och välja läsmetod utifrån utifrån läsningens syfte.
Känner till att en text kan ha olika syften men har svårt att anpassa läsningen därefter.
Kan själv definiera vad syftet med texten är och kan med viss stöttning anpassa läsningen därefter.
Kan identifiera syftet med texten och på egen hand anpassa valet av läsmetod efter läsningens syfte.
Anpassar automatiskt läsmetod efter textens och läsningen syfte.
Skönlitteratur
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta skönlitterära texters innehåll och handling.
Kan i ett samtal redogöra för några händelser, karaktärer och miljöer i en skönlitterär berättelse.
Kan med hjälp av stödfrågor redogöra för de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse, urskilja huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer.
Kan på egen hand återge de viktigaste händelserna i en skönlitterär berättelse i kronologisk ordning, urskilja samt beskriva huvudkaraktärerna samt beskriva några för handlingen viktiga miljöer såväl muntligt som skriftligt.
Kan på egen hand återge såväl handling som eventuella parallellhandlingar i en skönlitterär berättelse, beskriva flera olika miljöer, samt urskilja, beskriva, värdera och reflektera kring huvud- och bikaraktärer, såväl muntligt som skriftlige.
Sakprosa
Förmåga att kunna urskilja och återge/sammanfatta innehållet och budskapet i sakprosatexter.
Kan med visst stötning urskilja samt muntligt återge innehållet i en enklare sakprosatext.
Kan urskilja vissa nyckelbegrepp samt återge huvudbudskapet i en enklare sakprosatext.
Kan identifiera nyckelbegreppen samt återge det viktigaste innehållet i en åldersadekvat sakprosatext.
Ordförståelsestrategier
Förmågan att använda sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp.
Uppmärksammar att hon/han inte förstår innebörden av ett ord eller begrepp, men begränsar sökningen av information till själva ordet; stannar upp oh studerar ordet, läser om, tittar på stavelser, ser om det påminner om något annat känt ord osv.
Försöker använda olika ordförståelsestrategier för att tolka okända ord och begrepp, såsom att se på ordets böjning, funktion, placering i meningen osv. men utökar sökningen så att den även innefattar texten kring ordet; drar slutsatser av sammanhanget, tar hjälp av illustrationer osv. Börjar använda sig av hjälpmedel som ordlistor.
Använder sig av olika ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp. Kan använda sig av hjälpmedel som ordlistor och liknande för att ta reda på betydelsen.
Använder sig automatiskt och korrekt av ordförståelsestrategier när han/hon stöter på okända ord och begrepp och kan redogöra för vilken strategi han/hon använt och varför.
Läsvanor
När eleven läser
Läser enbart i skolan.
Läser i skolan och ibland hemma.
Läser i skolan och någon gång i veckan hemma.
Läser i skolan och dagligen hemma.
Textval
Vad eleven läser
Läser enbart de texter han/hon möter i skolan.
Läser utöver skolans texter enbart en specifik texttyp på en enklare nivå.
Läser några olika typer av texter och har inget emot att prova på nya texttyper och författare.
Läser flera olika typer av texter och provar gärna på nya texttyper och författare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: