👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket 1-3 år

Skapad 2020-02-03 10:30 i Klippan ULNA Förskolor
Hur vi ska jobba med svenska språket.
Förskola
Vi pedagoger strävar efter att våra barn ska utvecklas inom svenska språket. Språket är viktig för att barnen ska kunna utvecklas inom andra område t. ex. matematik, teknik, natur, socialt, samspel, skapande osv.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har valt att utveckla ordförrådet i svenska språket eftersom många av våra barn är små och flera av dem har annat modersmål än svenska.

MÅL

 • Varje barn ska utveckla svenska språket efter sin förmåga och intresse.
 • Utöka barnens ordförråd genom att: träna på att benämna olika saker ex vid matbordet, i samlingen, i olika aktiviteter och rutin situationer.
 • Barnen ska kunna kommunicera med varandra och kunna uttrycka sina känslor och göra sig förstådda.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi delar upp barngruppen i mindre grupper utefter ålder och mognad. Vi pedagoger väljer sedan material som vi ska jobba med som anpassas till respektive barngrupp.

Vi använder kroppsspråket - tecken som stöd, böcker, sång, rim och ramsor.

Barnen är delaktiga efter eget intresse och vi pedagoger finns med och stödjer och uppmuntrar den lärande processen hos barnen.

Vi kommer att ha undervisning i innemiljö men även ta med oss material ut i naturen/uteleken.

DOKUMENTATION

 • Vi dokumenterar med Ipad.
 • Material som barnen har skapat.
 • Väggdokumentation- vi samtalar tillsammans med barnen.
 • Vi dokumenterar barnens process enskild och i grupp.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar tillsammmans med barnen.

Med hjälp utav väggdokumentation och barnens alster utvärderar vi hela processen.

Vi reflekterar över frågor som barnen haft under undervisningstillfällena.

Vad har barnen visat intresse för?

Hur går vi vidare?

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18