👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Samarbeta

Skapad 2020-02-03 10:57 i Håstahöjdens förskola Hudiksvall
Förskola
Arbete med kompisböckerna för de yngre barn

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Kompisboken "Samarbete"

Tidsperiod: Våren 2020

Förskolans namn: Håstahöjdensförskola

Grupp: Nyckelpigan

Barnens ålder: 1-3 år

År och datum: Januari 2020

Planeringen Upprättad av:

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Vi arbetar med kompisboken "Samarbeta". Vi börjar med att fokusera på första halv delen av boken. Vi kommer att läsa boken, dramatisera, skapa, dokumentera, använda oss

av appen Tripp Trapp Träd.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
Normer och värden, Barns delaktighet och inflytande, Omsorg, utveckling och lärande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
Vi vill utveckla barnens samarbetsförmåga, förmågan av att ta hänsyn, och visa respekt samt att vilja hjälpa andra.Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
Vi jobbar med barnen i smågrupper varje vecka. Barnen får lära genom leken.

Vi ser till barnens intresse vari deras behov, erfarenheter och förkunskaper finns. Genom deltagande, lek och reflektioner får vi barnen delaktiga.
Personalen på avdelningen är ansvariga.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

Spaltdokumentation, reflektion. Dokumentation på väggarna, utvecklingssamtal, barnen får göra egna dokumentationer, uttrycka sig med olika uttrycksformer och reflektera.
-

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18