Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan HT.2020, Ekorren, Solrosen

Skapad 2020-02-03 12:19 i 014581 Förskolan Solrosen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplanen beskriver hur vi lägger upp undervisningen utifrån utbildningsplanens mål och vår avdelnings valda mål i läroplanen.  

Innehåll

Innehåll:

1.Kartläggning.

 

Språk:

 

Barnen är uppdelade utifrån intresse när det gäller böcker och läsning. Några av barnen är väldigt intresserade och nyfikna på böcker samt tittar självmant i böcker. Några av barnen är intresserade, men vet inte hur de ska förhålla sig till böckerna. Några barn är mindre intresserade av böcker och läsning. Detta kan bero på att vi pedagoger inte har arbetat aktivt och systematiskt med böcker det senaste halvåret.

 

 

Matematik/naturvetenskap & teknik:

De flesta barnen visar intresse för mätning och räkning. Våra "gamla" barn är nyfikna på växter och odling samt årstiderna. 

 

Majoriteten av barnen har inte förståelse för lägesord och ser inte skillnad mellan dessa.

 

 

 

Inflytande:

 

Barnen är intresserade av sin dokumentation. De tycker det är roligt att vara med och skapa egen dokumentation. Detta märker vi när barnen får dokumentera sitt lärande i sina arbetsböcker.

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Språk:

 

  • Barnen visar intresse för läsning och högläsning samt samtalar kring böcker.

Genom att: Hämtar böcker, låtsasläser, sitter själva och med kompisar, beskriver bilder och reflektera kring böckernas innehåll. Visar nyfikenhet för symboler och bokstäver.

 

  •  Barnen visar intresse för nya ord.

Genom att: använda nya begrepp samt frågar efter olika ords betydelse. Använda TAKK. 

 

  • Barnen utvecklar en tydligare berättarstruktur.          

         Genom att: återge samt återberätta i olika sammanhang. 

 

 

Matematik/Naturvetenskap & Teknik

  • Barnen visar förståelse för matematiska- och naturvetenskapliga begreppen vid undervisningstillfällena. Barnen visar nyfikenhet för olika experiment. 

Genom att:  Använda de nya begreppen i olika sammanhang. De har hypoteser och reflekterar kring undervisningstillfällena.

 

 

Inflytande:

 

  •  Barnen är medaktörer och författar sin dokumentation i sina egna lärloggar.

Genom att: Alltmer bestämma över innehållet i sina egna lärloggar. Ta bilder, välja ut bilder och med hjälp av sammanlänkandeord (se genrer) kunna formulera sig och diktera texter i dokumentationer. 

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-          självständighet och tillit till sin egen förmåga

-          ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

-          förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

Ta fram material som lockar till fysisk aktivitet.

Arrangera fysiska aktiviteter, som till exempel hinderbana.

 

  • Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden 

Matematik: Ta fram material, samt iordningställa miljön så att den inbjuder barnen till ett matematiskt utforskande.

Språk: Utveckla biblioteket för att öka barnens intresse för böcker och läsning.

  

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen. 

Vid användning av internet ha ett kritiskt förhållningssätt. (Vad är syftet med informationen som hämtas och vilket lärande bidrar det till?)

Utgå utifrån ett etiskt förhållningssätt vid dokumentation. (Barnen ska vara delaktiga och ha inflytande över sina egna lärloggar.)

För att barnen ska lockas till fysiska aktiviteter ska vi pedagoger också delta i de olika rörelseaktiviteterna som erbjuds.

Vi pedagoger ska utgå från de aktiva åtgärderna samt barnkonventionen i vårt arbete med barnen.

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden  

 

Språk: För att uppnå läroplansmålet, har vi valt att fokusera oss på temat "jag och min kropp" samt aktiviteter kopplat till det. Vi ska arbeta med jaget, närmiljön, kompisböcker samt olika genrer. Utifrån detta ska vi arbeta med en specifik ordbank för att barnen ska kunna utveckla sitt ordförråd. Dokumentera tillsammans med barnen. 

 

Matematik: Vi ska arbeta med kroppen och koppla det till matematiska begrepp samt aktiviteter såsom mätning, räkning osv. 

 

Naturvetenskap & Teknik: Vi ska arbeta med plantering, experiment och sapere.  

För övrigt kommer vi att satsa mycket på informationen till vårdnadshavarna. Detta efter att vi har sjunkit mycket i årets förskoleundersökning. Om rådande omständigheter tillåter det, vill vi även anordna aktviteter där föräldrarna får prova på olika moment inom pågående lärande. 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete

 

Vi ska dokumentera barnens individuella lärande två/tre gånger per termin. Gruppens lärande ska vi dokumentera en gång i månaden. Under båda tillfällen ska barnet/barnen vara med och ha inflytande över dokumentationen genom att exempelvis välja ut bilder och formulera texter om sitt lärande.  

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: