Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 1a Algebra (uttryck, ekvationer, formler)

Skapad 2020-02-03 14:05 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik

Innehåll

Planering matematik 1a algebra (uttryck, ekvationer och formler)

Innehåll:

·       Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer, såväl med som utan digitala verktyg.

·       Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.

·       Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.

·       Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.

·       Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

·       Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Krav:

Eleven kan visa innebörden av centrala begrepp i handling samt beskriva innebörden av dem med annan representation. Dessutom växlar eleven mellan dessa representationer. Eleven kan använda begrepp för att lösa matematiska problem och problemsituationer i karaktärsämnena. I arbetet hanterar eleven procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär, både utan och med digitala och andra praxisnära verktyg.

Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar begrepp och kräver tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att tillämpa matematiska modeller. Eleven kan med omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.

Eleven kan föra matematiska resonemang och med omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven i tal, enkel skrift och handling matematiska representationer.

 

Bedömning av momentet kommer ske med ett större skriftligt prov och två mindre test.

Kom alltid förberedd, ta alltid med det materialet som krävs, var delaktig i det arbete som görs och fråga om det finns undringar. ALL kunskap behöver befästas så se till att repetera ett flertal gånger hemma varje vecka.

 

Planering:

Förståelse och kunskap kommer genom att man övar tills man är säker på det man gör, minst att göra  i boken är de svarta uppgifterna. Man bör även göra de röda uppgifterna.

Vecka/pass

Innehåll:

Sid:

Att kunna:

9/1

Grundläggande algebra

Begreppsbildning: variabel, uttryck, ”termer”, koefficient, V.L, H.L, likhet, rot/rötter

Tolka, beskriva och lösa ekvationer.

142-151

Förståelse för de olika begreppen, kunna förenkla uttryck, lös enkla ekvationer 0dh sätta in värden i en formel för att sedan lösa den.

2

 

142-151

 

3

Arbetspass

142-151

 

4

Test, repetition, mer om ekvationslösning

152-159

tolka, förstå och lösa mer komplexa ekvationer, lösa matematiska problemställningar med hjälp av ekvationer.

10/1

Mer om ekvationer, ekvationer med x i båda leden, problemlösning med hjälp av ekvationslösning.

152-165

tolka, förstå och lösa mer komplexa ekvationer, lösa matematiska problemställningar med hjälp av ekvationer.

2

Arbetspass

 

 

3

Arbetspass

 

 

4

Test, repetition, x2

166-167

Förstå skillnaden mellan 2x och x2, lösa enkla andragradsekvationer.

11/1

Andragradsekvationer

166-167

 

2

Test 6, blandade uppgifter

172,

169-171

 

3

Repetition inför prov

 

 

4

Prov

 

 

 

Vad kommer att bedömas:

·       Ställa upp och förenkla uttryck.

·       Föra in värden i ett uttryck/formel och beräkna.

·       Lösa ekvationer av olika karaktär.

·       Problemlösning med ekvationer.

·       Matematiskt resonemang och skriftlig kommunikation.

Matriser

Mat
bedömningsmatris aritmetik

Algebra (uttryck, ekvationer och formler)

Godkända kunskaper
mer än godkända kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Modellering
Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
Resonemang/Kommunikation
Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: