Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kungaskogen

Skapad 2020-02-03 18:28 i Bolltorps förskola Alingsås
Rödklövergatans förskola har tagit ett gemensam beslut på äldre barn att under vt-16 och ht-16 arbeta med ett material som heter "Snick och Snack : Vännerna i Kungaskogen". Hur vi kommer att arbeta vidare med temat är olika för avdelningarna. Vi på avdelning Fjärilen kommer att arbeta med värdegrunden och språket som focus.
Förskola
Temat handlar om Snick och Snack och deras vännerna i Kungaskogen som består av olika djur. Genom olika sagor, sånger och berättelser lär de oss om hur man är en bra kompis, samt om olika djur och om att värna om skogen och naturen. Då karaktärerna i boken har många olika intressen kan vi anpassa efter vad som fångar barnen mest för stunden.

Innehåll

Syfte

En god grund för barnen i sin utveckling är att vara bra och fina kompisar mot varandra. Genom att utgå från Snick och Snack och deras vänner i Kungaskogen kan vi arbeta för att barnen skall få insikter hur man ska behandla och bemöta varandra på ett bra sätt.  Snick och Snack materialet utgår från värdegrunden i läroplanen. Materialet är ett bra underlag för att väva in skapande, rörelse, matematik, språk, naturkunskap, teknik etc, allt efter barnens intresse.

Mål

"Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen" (Lpfö98/10, sid 6).

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra" (Lpfö98/10, sid 8).

"Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra" (Lpfö98/10, sid 9).

"Förskolan ska sträva efter att varje barn 
•utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp" (Lpfö98/10, sid 10).

"Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten" (Lpfö98/10, sid 12).

"Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen" (Lpfö98/10, sid 13).

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Nedbrytning av valda läroplansmål

Genom reflektion, i arbetslaget såväl som tillsammans med barnen, under temats gång kan vi följa upp och se hur väl vi når våra mål. I detta fall bryter vi ner våra valda läroplansmål såhär:

  • En känsla av trygghet i gruppen och i förskolans miljö har etablerats när barnen visar att de vågar ta för sig i både lek och planerade aktiviteter.
  • Empatisk utveckling pågår när barnen själva visar att de vill trösta, att de med stöd från vuxen eller på egen hand vill lösa konflikter, samt att de genom tal eller annan uttrycksform visar att någon annan tagit illa vid sig.
  • Barnen rör sig friare och kan utforska nya områden när ökad kroppskontroll, motorik och koordinationsförmåga uppnåtts.
  • Utveckling i olika sätt att kommunicera kan ses genom att barnet använder sig av nyfunna ord, tecken och förklaringar för att göra sig förstådd. Utveckling kan på liknande sätt ses när barnet använder sig av matematiska begrepp och förståelser för att göra jämförelser eller för att förstå omvärlden.

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi startade upp temat i januari genom att barnen tillsammans fick gå ut i skogen och där mötte de Ekorren Snick. Vi sjöng några sånger om ekorrar och pratade om vad de åt, sedan fick Snick följa med oss hem till Fjärilen. Vi har skapat ett vinterträd i vårt temaskåp där Ekorren Snick har fått flytta in, varav de andra vännerna i kungaskogen kommer flytta in så småningom om.

-Ekorren Snick tycker om matematik. Han kommer med olika matematiska utmaningar till oss. Han lär oss mer om ekorrar. 
- Igelkotten Snack tycker om rim och ramsor. Han gillar även TAKK och kommer hjälpa oss med flera tecken. Han berättar även mer om igelkottar.
-Räven Raffe älskar att bygga. Med honom kommer vi konstruera och bygga. Högt, långt och med olika material. Raffe lär oss också om rävar.
-Kaninen Bitis gillar att hoppa, springa och röra på sig. Tillsammans med henne ska vi göra olika roliga saker.  Hon berättar också om kaniner för oss.
-Älgen Älgvis är skogens konung. Han värnar om vänskapen och rättvisan. Vi kommer prata om hur man är en bra kompis och om hur det kan kännas när man blir ledsen eller inte får vara med. Lär oss mer om skogens konung Älgen.

Detta är en planering som möjliggör för flexibilitet. Vi kommer kontinuerligt att reflektera kring hur arbetet framskrider, hur väl vi lyckats fånga barnen samt deras intresse. Längs vägen kommer vi att anpassa oss efter barngruppen och även ta tillvara på de intresseområden och funderingar som barnen på olika sätt ger uttryck för. Hur länge vi fokuserar på varje djur och dess intresse beror på hur intresserade och inspirerade barnen är.  Vi kommer att använda oss av våra digitala hjälpmedel såsom iPad och projektorer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: