Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2020-02-03 18:43 i Tjärnaängskolan Borlänge
Stormaktstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia som varade i drygt hundra år, från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Arbetsområdet handlar om den spännande stormaktstiden då Sveriges rike växer.

Innehåll

 

Så här arbetar vi:

 • du reflekterar, samtalar och resonerar vid genomgångar och diskussioner
 • du gör arbetsuppgiften mindmap, jämför, sammanfattar
 • du läser och sammanfattar texter ur Puls Historia
 • du genomför muntlig eller skriftlig redovisning

Till din hjälp har du:

 • genomgångar av lärare
 • läroboken Puls Historia
 • inläsningstjänst
 • stödmallar med plats för egna anteckningar - finns i Teams, upgifter
 • filmer på SLI - vilka står i Teams, filmer i undervisningen. Vissa ser vi på lektioner - vissa väljer du själv om du vill se på din fritid

Bedömning

Du visar kunskap genom:

 •  löpande anteckna i stödmallen, på dator eller papper
 •  svara på frågor på det skriftligt prov som delas ut sist i arbetet
 •  att jämföra, motivera och resonera i diskussioner och skrivuppgifter

Det här ska du kunna:

- Resonera om hur levnadsvillkoren har förändrats och orsaker till förändringarna.

- Anledningen till att år 1611-1718 kallas för stormaktstiden.

- Hur Sveriges gränser förändrades under stormaktstiden.

- Berätta om viktiga ledare under Stormaktstiden

- Kunna jämföra stormaktstidens Sverige med Sverige idag 

- Förklara ord och begrepp relaterade till området

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

På väg
E
C
A
Faktakunskaper - utmärkande drag
Känna till varför tiden mellan 1611 och 1718 i Sveriges historia kallas för Stormaktstiden.
Du behöver träna vidare på dina faktakunskaper om Stormaktstiden
Du kan beskriva kortfattat ett eller flera av skälen till att perioden kallas för Stormaktstiden
Du känner till flera av skälen till att denna period kallas för Stormaktstiden
Du kan utförligt beskriva varför denna period kallas för Stormaktstiden
Faktakunskaper - viktiga personer och händelser
Ha kunskaper om viktiga personer och händelser under stormaktstiden
Du behöver träna vidare på Sveriges regenter, du behöver känna till dem för att förstå Sverige idag.
Du känner till en del fakta om några av regenterna, men inte alla.
Du har grundläggande kunskaper om denna periods kungar och drottningar
Du kan utförligt beskriva flera/alla av regenterna och visar att du har goda kunskaper om dem.
Faktakunskaper - kartan
Kortfattat kunna beskriva hur Sveriges karta såg ut när Sverige var som störst och när detta var.
Du behöver bli säkrare på dina kartkunskaper, glöm inte att använda de olika hjälpmedlen.
Du har viss kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändrades när Sverige var som störst.
Du har kännedom om hur Sveriges karta såg ut och förändrades när Sverige var som störst.
Du har mycket goda kunskaper om hur Sveriges karta såg ut och förändrades under stormaktstiden.
Faktakunskaper - levnadssätt
Ha kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser
Du behöver bli säkrare i att visa upp din fakta i dina svar på frågorna
Du känner till en del fakta om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har grundläggande kunskaper om hur människor levde under stormaktstiden.
Du har mycket god förståelse för hur människor levde under stormaktstiden.
Faktakunskap - personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Du behöver bli säkrare i dina kunskap om personer under Stormaktstiden och hur de satt spår i vår tid
Jag berättar om någon person under Stormaktstiden samt berättar om hur de satt spårt i vår tid.
Jag berättar om några personer under Stormaktstiden samt berättar om hur de satt spår i vår tid..
Jag berättar om många personer under Stormaktstiden samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp (olika ord) som du stöter på i ditt arbete
Du behöver träna mer på nya ord och begrepp som är relevanta för temat. Du behöver också prova att använda dem.
Du kan använda och förklara en del av de begrepp som är relevanta för temat.
Du kan använda och förklara många av de ord som är relevanta för temat
Du visar att du har en god förståelse för de ord och begrepp som är relevanta för temat och att du kan använda dem korrekt.
Resonemang och samband
Förstå bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Stormaktstiden.
Du behöver träna mer på att läsa och förstå så att du kan ha egna resonemang och se samband mellan händelserna.
Du har en grundläggande förståelse för perioden och kan resonera kring centrala händelser och konsekvenserna samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Du har en god förståelse för perioden och kan resonera kring flera centrala händelser och konsekvenser samt berättar om något spår stormaktstiden har fått i vår tid.
Du har en mycket god förståelse för perioden och kan resonera och ser samband mellan olika händelser och konsekvenserna samt berättar om något spår stormaktstiden har fått i vår tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: