Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan VT 2020, Junibacken, Brostugan

Skapad 2020-02-04 08:46 i 015031 Förskolan Brostugan Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan för Junibacken VT 2020  

Innehåll

Innehåll:

Enhetsmål: Alla barn har utvecklat sina förmågor i språk, naturvetenskap och matematik samt fysiskt aktivitet.

Enhetsmål: Varje barn har inflytande och kan påverka sin förskole vardag.

 

 1.Kartläggning.

  Nuläge: Barnen visar intresse för varandra och vilja till interaktion där de gärna söker sig till varandra men eftersom de flesta barnen är flerspråkiga och deras kunskaper i det svenska språket varierar har vi märkt att barnen behöver mycket stötting för att ett nyanserat språk utvecklas både verbalt och kroppsligt vilket utgör en viktig faktor för att de ska kunna socialisera med andra barnen och uttrycka sina tankar och känslor. Vi har även uppmärksammat att vi behöver arbeta med att skapa en bra och trygg gruppdynamik utifrån en tydlig struktur för att kunna arbeta vidare med att utmana barnen i andra intressen utifrån de andra enhetsmålen.

 Arbetssätt: Genom att arbeta i mindre grupper skapar vi förutsättningar för att se alla barns olika behov avseende språket, vi kommer att använda tydliga instruktioner/verktyg ( bildstöd, TAKK-tecken, högläsning samt olika verktyg) som främjar språkutvecklingen.  Vi kommer även att skapa en struktur där vi arbetar med fokus på olika ämnen som är kopplade till både enhetsmålen och läroplansmålen, för detta kommer vi att ha ett veckoschema där vi kommer att sätta upp bilder som synliggör och tydliggör vad som kommer ske varje dag. Vi ska även se till att utevistelse som ska ske varje dag blir en del av dem fysiska aktiviteter som främjar barnens hälsa och välbefinnande.

 

 2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

 Målbild avseende språket: Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyanserat språk utifrån barnens behov och förutsättningar där både de verbala och kroppsliga uttrycksformerna utgör ett viktigt kommunikationsverktyg. Genom vårt arbetssätt ska barnens ordförråd samt begreppsförståelse utvecklas.

 

Målbild avseende matematik:  Vi ska ge varje barn förutsättningar att utifrån sina behov utveckla förmågan att använda matematik och dess grundläggande egenskaper så som form (färg), antal och tal samt ska barnen utveckla förmåga att kunna urskilja matematiska begrepp. 

 

 Målbild avseende naturvetenskap:  Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att kunna skapa med olika naturmaterial samt utveckla kunskap om dessa (form, färg mm) vilket bidrar till en hållbar utveckling samt ska vi sträva efter att barn utvecklar begrepp förståelse för dem olika föremål och naturvetenskapliga fenomen som de möter under processen. 

 

 3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden: Se nedan!

 

 4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

 

·       Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden: Genom vår planering och framförhållning kommer vi att använda vår utemiljö (gården, olika parker och skogen) som en arena där utrymme för lärandet i de didaktiska ämnena utvecklas lika mycket som i vår innemiljö. Vi ska bland annat ta med oss material och verktyg som behövs i dem olika aktiviteter som sker i utemiljön. 

 

 

 

·       Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden: Vi ska skapa en inspirerande och inbjudande miljö för barnen där man skapar rum i rum med varierad material som främjar barnens olika intressen samt språkutvecklingen. Vi kommer även att sätta upp olika bilder och TAKK-tecken som synliggör det som finns i dem olika hörnor i miljön och som barnen kan använda sig av i sitt lärande.  Vi kommer även att ha böcker i dem olika hörnor som barnen kan använda sig av och bli vana vid. 

 

 

 5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen:

 Genom ett förhållningssätt där vi är närvarande och härvarande samt lyhörda på barnens intressen och behov kommer vi skapa ett arbete som stödjer barnen i deras utveckling och lärande utifrån de uppsatta målen. Vi ska som pedagoger vara medforskande i vårt arbete med barnen för att stödja och utmana deras nyfikenhet. Vi ska se till att sätta ord på allt vi gör i vårt arbete med barnen för att främja barnens språkutveckling.  Vi ska se till att skapa en miljö där både vi och barnen ska känna sig trygga och välkomna i. Vi ska ha ett arbetssätt där vi inte talar över huvudet på barnen och där vi visar ett kollegialt samarbete utifrån vår profession.

 

 6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden:

 Vi ska arbeta med tema "Babblarna" där vi kommer att implementera språket, matematiken och naturvetenskap genom ett utformat och strukturerat arbetssätt utifrån vem, vad, hur, varför frågor och detta ska ske utifrån våra uppsatta mål. 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete:

 Vi kommer att använda vår pedagogiska dokumentation som verktyg där vi dokumenterar, reflekterar, följer upp samt utvärderar i arbetslaget för att kunna följa upp vart vi befinner oss i vårt arbete och vad vi behöver göra för att nå dit vi är på väg, i våra mötesformer ska vi använda dokumentationen som ett underlag till det.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: