Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan v,t. 2020, Fjärilen, Trollskogen

Skapad 2020-02-04 09:06 i 014571 Förskolan Trollskogen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Under det här läsåret kommer vi att arbeta med Tema: "lek/känslor", för att hjälpa barnen att stärka deras självkänsla samt för att vi tycker att barn utvecklas genom leken.

Innehåll

 

Undervisningsplan v,t. 2020, Fjärilen, Trollskogen

 

1.Kartläggning.

 

I nuläget märker vi att en del av barngruppen kan inte uttrycka sig verbalt och då använder sig dem av kroppsspråk för att kunna kommunicera med varandra.  Det kan uppstå småkonflikter mellan barn på grund av deras ordförråd är inte så avancerat. Samtidigt märker vi att barnen har ett stort intresse för att leka och lära sig nya saker men samspelet mellan dem fungerar inte som det ska.

Det är mycket känslor som visas under hela dagen och ibland blir det svårt för barnen att sätta or på sina känslor.

1-Språk: Vi ser att det finns ett intresse för stödbilder, färger, sånger, högläsning.

2-Naturvetenskap: under våra promenader i närområdet brukar barnen stanna och plocka pinnar, stenar samt fråga om fåglar, årstider, osv.

3-Matematik: under våra samlingar brukar vi räkna och detta intresserar barnen. Det visas även ett stort intresse för att bygga och konstruera med olika material såsom:  tågbanor, lego, kaplastavar, bilar, etc

4-Fysisk aktivitet: De flesta i gruppen tycker om att leka utomhus, de gillar att gå på promenader och ha olika rörelseaktiviteter både utomhus och i lekhallen.

5- Inflytande: Barnen använder sitt inflytande när de väljer aktiviteter eller när de inte vill delta i en viss aktivitet.

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Vi vill arbeta för att stärka barnens självkänsla och hjälpa dem att visa sina känslor i olika situationer.

 

1.- Språk Att barnen får utöka deras ordförråd med hjälp av bilder, böcker och sånger samt med hjälp av vårt tema lek och känslor.

 Att barnen ska lyssna på varandra och bemöta varandra på ett empatiskt sätt.

2.- Naturvetenskap-  En förståelse för hur naturen fungera, och vad kan man göra i naturen.

3.- Matematik- Att alla barn utvecklar sin taluppfattning samt att de förbättrar sin matematik tänkande som t. ex i former, mönster samt använda sin kreativitet och fantasi för att konstruera med olika material.

4.- Fysisk aktivitet- Att de flesta barn får klara våra promenader utan vagn och att öka deras intresse för fysiska aktiviteter och de klarar att t hoppa 5 steg och räkna till 5, kunna balansera

5.- Inflytande- en medvetenhet hos barnen att vad kommer att hända under  dagen och att de  kan påverka sin vardag.

  3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

- förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och välbefinnande,

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper i mängder, mönster, antal, ordning tal, mätning och förändring, samt att resonera matematisk om detta.

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi pedagoger ska vara aktiva och närvarande och inspirera barnen till lek och samspel genom lek på gården, promenader i närmiljö samt rörelseaktiviteter.

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

Vi ser till att vår inne miljö ska vara lockande till lek och lärande. Vi kan lägga upp inspirationsbilder i alla rum samt att ta fram böcker relaterad till våra mål. Vi tänker även göra lekmaterial och under våra samlingar ta fram sånger och ramsor som handlar om känslor

 Vi tänkte även på att skapa bra mötesplatser inne som främjar barnens samspel.                    

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 Vi ska vara flexibla, närvarande och tillåtande pedagoger.

Vi ska försöka att dela oss i mindre grupper och inspirera och motivera fram lek och lärande på ett roligt sätt.

Stärka barnens självkänsla och hjälpa dem att visa sina känslor i olika situationer.

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Bokläsning/boksamtal, Takk och bildstod, skapande aktiviteter, bygg och konstruktion samt rörelseaktiviteter.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

1- Dokumentations av barns lärande kommer att följas upp genom   observationer, foto av barnens görande för att kunna se förändrande kunnande.

2- Göra barnen delaktiga när vi dokumenterar

3- Under våra reflektionstider diskutera över barns utveckling och hur går vi vidare för att utmana barnen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: