Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektfördjupning grodan

Skapad 2020-02-04 18:18 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Hållbar Framtid med fokus på Social hållbarhet ”Lika-olika-unika” möter ”Intryck-uttryck-avtryck” Syfte: Att tillsammans undersöka och upptäcka hur det är att vara lika, olika och unika och låta detta utforskande ske genom olika möjligheter att få intryck, att uttrycka sig och att få göra avtryck. Barnen ska i demokratiska former vara delaktiga, känna ansvar och få upplevelser av att de kan påverka. Att vi alla utvecklar vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt perspektiv genom att vi skapar olika mötesplatser, både mellan individer och grupper inom förskolan men också att vi skapar förbindelser och relationer utanför vår förskola. Det kan t ex vara genom möten, förbindelser och relationer av ekologiskt eller kulturell karaktär. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar via ett gemensamt undersökande och utforskande om vad social hållbarhet kan vara och bli för oss tillsammans med hopp om att det ska ge barnen framtidstro. Projektfråga för oss pedagoger: - På vilket sätt bidrar vår förskolas utbildning till att våra barn i Älvsjö får uppleva, praktisera och förstå en socialt hållbar värld? Utgångspunkter: -Läroplan för förskolan, Lpfö-18: Vi tar stöd i fyra fokusområden som vi kan lägga som ett raster på vårt projekterande arbete: Skapande, Lek, Demokrati och Omsorg. -Barnkonventionen som blev lag januari 2020 med huvudfokus på grundartiklarna: 2 - Om allas lika värde, 3 - Beakta barnets bästa vid alla beslut, 6 - Barns rätt till överlevnad, liv och utveckling och 12 - Barns rätt att uttrycka sin mening i frågor som rör barnet. -Plan mot diskriminering och kränkande behandling med de sju diskrimineringsgrunderna: Funktionsnedsättning, Etnicitet, Kön, Könsöverskridande identitet och uttryck, Religion eller annan trosuppfattning,Sexuell läggning, Ålder. Hit kopplar vi även kränkande behandling.

Innehåll

 

Pedagogiska perspektiv:

 

       Intryck- det vi får utifrån: upplevelser, information, inspiration, pedagogisk miljö

       Uttryck- det vi ger uttryck för: i tanke, ord och handling samt i olika material (hundraspråklighet)

       Avtryck- spår som något lämnar i oss eller som vi lämnar efter oss 

 

Projektbeskrivning:

Vi vill arbeta med barnens rättigheter i samband med att barnkonventionen antogs som svensk lag 1:a januari 2020. Med rättigheter kommer även skyldigheter. Att som människor ingå i en större grupp tillkommer även skyldigheter gentemot varandra. Detta strävar vi efter att ha som röd tråd i vårt projekt.

Projektfråga:

Barnfråga: Vem är jag i relation till världen? 

Vuxenfråga: HUR gör vi barnen medvetna om sina rättigheter/vad en rättighet är?


Vår metod:

Barnen behöver arbeta konkret, helst i relation till sina intressen. Efter cirka en månad ihop som arbetslag har vi kommit fram till att barnen befinner sig i olika lekvärldar. De skiljer ofta på vad som sker på riktigt och vad som sker på låtsas. Därför har vi valt att fokusera och fördjupa oss på barnens lekvärldar.

 • ·       Min värld
 • ·       Din värld
 • ·       Fantasivärldar
 • ·       Mikro och makro  

Vi tänker att när vi väljer att arbeta med olika frågor som rör barnens världar kommer samtal att uppstå och mötesplatser äger rum. Kanske kan vi skapa en gemensam lekvärld, en fantasivärld, som barnen tillsammans varit med och skapat.

Vårt syfte:

Genom att arbeta med punkterna ovan vill vi göra barnen medvetna gällande sina rättigheter.

 

Vår frågeställning:

Vad är en rättighet? 

Hur ser barnen på sina rättigheter?

Hur ser barnen på sina roller? Skiljer det sig mellan verkligheten och deras fantasi- och drömvärldar? 

 • Vilket inflytande och delaktighet har barnen i sina drömvärldar?
 • Hur ser dem på sig själva där, vilken roll har de?
 • Vilket inflytande och delaktighet har barnen i den verkliga världen?
 • Vem skulle du vilja vara i din fantasi- och drömvärld?
 • Hur skulle du vilja att en vuxen är mot dig?
 • Hur skulle du vilja att ett barn är mot dig?

Behov kontra rättigheter?

 • Vem har störst behov?
 • Behöver det vara lika rättvist för barnen?
 • Är ett behov detsamma som en rättighet?

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: