👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT-20 Igelkottarna

Skapad 2020-02-04 19:23 i I Ur och Skur - Personalkooperativet Mullvadarna Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Planering VT-20 Igelkottarna

 

Hur kan vi gå vidare?

 

Tema Väpplarna

Vi kommer fortsätta arbetet med väpplarna under VT-20 både tisdagar och onsdagar. Vår målsättning denna termin är att välja ut aktiviteterna utifrån barnens behov, nivå och intresse. Ambitionen är även att arbeta mer i vår närmiljö utomhus med naturmaterial för att fånga barnens intresse och undvika ”katederundervisning” som blivit. Vi kommer fokusera på en specifikt utvald lärprocess under längre tid för ett mer kvalitativt arbete med barnen.

Vi kommer planera aktiviteterna mer så att utrymme inte är ett hinder, det vill säga att båda grupper inte kan vistas inomhus samtidigt då det blivit vissa störningsmoment. Vi delar upp grupperna på ett sätt där en av grupperna antingen är ute eller inne och vice versa.

Laxeverksamhet

Laxeverksamhet för de äldsta barnen kommer att bedrivas under vårterminen. Vi kommer dela upp barnen så att 10 barn är på laxe åt gången med 2 pedagoger (Linus och Lisa). De som inte är på laxe är med Ingela under denna tid. Tisdagar och torsdagar kommer laxe bedrivas.

 

Vart ska vi?

Prioriterade mål

Denna termin kommer följande mål prioriteras:

 

 

Lpfö 18

·         i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

·         skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg

·         kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

 

Hur gör vi? Metod

Arbetet med väpplarna är skolförberedande och utgår ifrån målen i läroplanen. Vi kommer även besöka barnens kommande skolor för att förbereda barnen inför övergångarna. Kontinuerliga samtal med vårdnadshavare kring barnens utveckling kommer att hållas samt utvecklingssamtal under maj månad.

Digitala verktyg kommer att användas i form av ipad (lärplatta), dator, tv och mobiltelefon. Appar som kopplas till olika aktiviteter i väpplarna kommer att laddas ner och användas. Lärplattan kommer att vara tillgänglig för barnen och får använda den vid ”fri lek”. Barnen kommer få valmöjlighet att välja vad de vill utforska med hjälp av lärplattan med en närvarande pedagog. Barnen kommer få dokumentera mer med hjälp av de olika digitala verktygen. Vi kommer använda mer QR-koder.

Vi kommer att dokumentera barnens utveckling mer i Unikum och tillsammans med barnen för att göra dokumentationen pedagogisk. Ambitionen är 3 lärprocesser/barn i veckan samt en på hela barngruppen. Instagram kommer att användas 1 gång/dag och Linus kommer instagramma sin grupp och Lisa sin.

 

 

Förutsättningar

Att ipaden alltid är laddad (Linus ansvarar). Vi behöver använda oss mer av väpplarnas planeringsunderlag samt utvärdera efter aktiviteterna. Tid för detta finns varje måndagmorgon när Linus/Lisa har planering. Att ge varandra tid för dokumentation samt att vi pedagoger är engagerade medforskare vid lärtillfällena.

 

Dokumentation

Som ovan nämnt kommer dokumentation i form av Unikum och Instagram användas. Vi kommer även göra dokumentationen mer pedagogisk genom att låta barnen få dokumentera mer själv och samtala kring sin dokumentation på olika vis. Mer dokumentation kommer klistras upp på väggarna.

 

 

Bildresultat för väpplarna"