Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkel2020 Albanska 1-3 Berättande text VT-2020

Skapad 2020-02-05 08:38 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola F – 3 Modersmål
Under VT 20 kommer vi att arbeta med cirkelmodellen i undervisning med genre berättande text för att stärka elevernas självständighet till sina skrivprocess. Vilket är till syftet att eleverna skall kunna bygga upp deras kunskap om språket och lära sig språket. Det består av fyra steg som är introduktion, modellera, skriva gemensamt text och skriva individuella texter. Vi kommer främst att fokusera på de tre förstnämnda steget. Målet är att eleverna ska kunna bygga upp en egen berättelse med en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning, vilket under arbetsprocessen tillåter eleverna att träna på bearbeta sina texter för att göra det mer intressanta och roligare att läsa.

Innehåll

Planering

I kursplanen för modersmål (Lgr11) står det följande under syftet för arbetsområden att ”eleverna skall kunna formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt kunna använda sitt modersmål som ett medel för sitt språk utveckling och sitt lärande.” Mitt fokus kommer att vara på läs- och skriv delen. Eleverna kommer att få arbeta med olika läs – strategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt urskilja texters dess olika budskap, både det uttalade och mellan raderna. Eleverna kommer sedan att träna med olika strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Vi kommer även att titta närmare in på modersmålet ”grundläggande struktur i jämförelse med svenskans”

 

Steg 1: bygga upp kunskap om ämnet

Moment 1 Introduktion för att bygga upp egna berättelse

Studera texten tillsammans Inledning, händelseförlopp, avslutning

 

Steg 2: att modellera genren

Moment 2 Träna att beskriva personerna och miljöerna

Moment 3 Träna att använda dialoger i texten

Begrepp ex

Tidsföljd: det var en gång, plötsligt, först, sedan, efter en stund, snart, till slut

Dialog: sa, frågade, svarade, skrattade

Känsla: undrade, mindes, täcktes, kände, älskade, ogillade

 

Steg 3: att skriva gemensam text

Moment 4 Skriva en gemensamma berättande text på datorn

Moment 5 Förbättra texten tillsammans och hitta bilder som lyfter upp texten

 

Steg 4: att skriva självständigt

Moment 6 Eleverna börja skriva individuella ev. i par texter

Moment 7 Redovisa inför klassen och Förbättra texten

Moment 8 Utvärdera arbetsområdet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
Berättande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Skriver en berättande text med en röd tråd dvs tydlig inledning, handling och avslutning.
Inleder berättelsen men det är svårt att följa och förstå handlingen.
Man kan följa handlingen till viss del men behöver utveckla någon av delarna inledning – handling – avslut
Har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Utvecklar tydligheten ytterligare genom att t ex med olika tekniker uttrycka känslor, använda talstreck vid direkt anföring, eller styckeindelning
Aspekt 2
Inleder meningar med stor bokstav.
Inleder aldrig meningar med stor bokstav.
Inleder några meningar med stor bokstav.
Inleder nästan alla meningar med stor bokstav.
Inleder alltid meningar med stor bokstav
Aspekt 3
Avslutar meningar med skiljetecken(.?!).
Avslutar aldrig meningar med skiljetecken.
Avslutar några meningar med skiljetecken.
Avslutar nästan alla meningar med skiljetecken.
Avslutar alltid meningar med skiljetecken.
Apekt 4
Läslig handstil
Blandar stora och små bokstäver.
Använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på de flesta bokstäver.
Använder rätt bokstavshöjd/bokstavsform på bokstäverna.
Texten är tydlig att läsa genom att bokstäverna har rätt form, höjd, sätter ut stor bokstav vid rätt tillfällen samt använder radergummi vid felskrivning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: