Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden, på gott och på ont

Skapad 2020-02-05 08:52 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Vilka lärdomar kan vi dra av Stormaktstiden? Vilka misstag begicks och vad var bra? Var Stormaktstiden positiv för alla medborgare i Sverige?

Innehåll

 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 •  Sverige kunde bli en stormakt. Vad vad de bakomliggande orsakerna?
 • man kan beskriva likheter/skillnader vad det gäller regenterna under 1600-talet
 •  de olika regenterna påverkade landet och människornas levnadsförhållanden
 • legoknektarnas och utskrivningens soldater skiljde sig åt
 • 1600-talets invandrare bidrog till samhällsutvecklingen
 • 30-åriga kriget i Tyskland blev en svensk angelägenhet
 • adelns situation förändrades under 1600-talet (adlandet och reduktionen)
 • böndernas situation förändrades under 1600-talet (Utskrivning, soldattorp)
 • man kan resonera kring vilken kung bönderna föredrog
 • häxjakten kunde få sådan genomslagskraft
 • Sveriges tid som stormakt tog slut
 • historiska spår kan utläsas idag
 • olika källor beskriver historien/regenter på olika sätt/perspektiv

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

 Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Läsa texter och bearbeta tillsammans
 • Veckans begrepp
 • Se och diskutera filmer tillsammans
 • Uppgifter kopplade till Bedömningsstödet i historia
 •  Resonera kring historiska spår
 • Resonera kring historiska källor och hur de olika regenterna framställs
 •  Resonera kring skillnader mellan böndernas och adelns levnadsvillkor
 •  Skriftligt prov
 • Vad symboliserar god kvalité på olika uppgifter. 
 • Resonerande uppgift kring målet: Hur de olika regenterna påverkande människornas levnadsförhållanden

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

 Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • exit Tickets som sparas
 • resonerande uppgift kring målet: Hur de olika regenterna påverkande människornas levnadsförhållanden
 • resonerande uppgift kring: Var Stormaktstiden positiv för alla?
 • kamratbedöma och hjälpa till att utveckla en kompis text
 • resultat kopplat till Bedömningsstödet i historia. 
 •  skriftligt prov

 

Källor vi kommer att använda

 Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Lärobok: PULS Historia
 •  Filmer: Stormaktstiden Gustav II Adolf
 •              Stormaktstiden Drottning Kristina
 •              Stormaktstiden: Karl X Gustav och Karl XI
 •              Stormaktstiden: Karl XII
 •  Bedömningsportalen/Skolverket
 •   "Bränn häxan" Börje Isaksson

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tidsepoken Stormaktstiden
-varför tidsepoken kallas ”Stormaktstiden” (kronologi, orsak, samband)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för varför tidsepoken kallas Stormaktstiden.
Den svenska statens framväxt och organisation
(tolka och reflektera över likheter/skillnader då och nu)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt dels redogöra för hur Sverige styrdes under Stormaktstiden och dels reflektera över dåtidens styrning och dagens styrning.
Viktiga personer och händelser under stormaktstiden
(samband/fakta om personer och skeenden)
Du har förmåga att på ett enkelt sätt redogöra för några viktiga personer under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett utvecklat sätt redogöra för viktiga personer och någon händelse under Stormaktstiden.
Du har förmåga att på ett välutvecklat och väl underbyggt sätt redogöra för viktiga personer och händelser under Stormaktstiden.
Det svenska Östersjörikets utbredning
(tolka karta, orsak/konsekvens)
Du har viss kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Du har kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden.
Du har god kännedom om Sveriges utbredning runt Östersjön under Stormaktstiden och har även förmåga att redogöra för hur Sverige utökade sitt landområde under Stormaktstiden.
Ämnesspecifika ord
- centrala ord och begrepp
Du har förmåga att använda dig av några begrepp som är relevanta för arbetsområdet.
Du har förmåga att använda dig av flera begrepp som är relevanta för arbetsområdet
Du har god förmåga att använda dig av de begrepp som är relevanta för arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: