Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sport project due to 11/2 W.7

Skapad 2020-02-05 19:30 i Sjöängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Engelska
Vi ska jobba med de mindre sporterna.

Innehåll

Sports

 

We are going to work with a project in English during W 5-7 and we start the presentation Tuesday 11th (class 7a), Friday the 14th (class 7b) of February and this is an individual work.

 

Your assignment is to:

1. Choose a sport to present orally in front of small groups (3-6). But we are also going to have regular classes therefore you might need to work at home too.

2. You are going to choose a sport that you don’t know so much about or a sport that want to find out more about.

3. You are going to find out the following things:

·       Why you have chosen this sport?

·       How and where you practise the sport (rules, arenas, equipment you need etc.)

·       Famous teams and players (choose one to talk about) practicing the sport and some facts about them.

·       The history of the sport and how it has developed until now.

·       The sport in Sweden compared to the rest of the world.

·       Your own suggestions.

·       Pictures and/or film clips are nice to use here J. A PP presentation or anything else but double check that with me.

·       These are the sports to choose from…

1.     Decathlon

2.     Ironman

3.     Triathlon

4.     The difference between Football and Am. Football/Rugby

5.     MMA (Mixed Martial Arts)

6.     American Wrestling (WWE) “Hulk Hogan”

7.     Snooker or Carambole/

8.     Gymnastics

9.     Kite sports

10.  E-Sports

11.  Parkour/Free running

12.  Lacrosse

13.  Air sports-(Banzai skydiving, Bungee jumping, Hot air ballooning)

14.  Athletics(Truck and field)

15.  Different alternative sports records

16. Dance 

17. Roller Derby 

18. Paintball

 

Before the presentation

1. Practice a lot for a friend or someone in your family and take every good advice

you get.

2. Use your own words and practise your pronunciation. Practise extra with the

difficult words. Don’t read from your presentation!!!

3. Write keywords or the text on small cards for your presentation or put the keywords in your PP.

 

 

The presentation

The oral/verbal/speech or you presentation should include the following:

1.      A beginning: “I have chosen to talk about….because….”

2.      Show the vocabulary that you learned by putting a wordlist.(15-30 words)

2. The different items presented in the assignments above.

3. An ending where you conclude/finish what you have talked about. Your presentation could also end with some questions or a quiz to the audience what you have talked about.

4. Have good eye contact with your audience. Ask them something about your topic to see if they are listen to you!!!

 

 

Tala: Oral/Verbal presentation

Lyssna: You listen to what your classmates and maybe they can ask you some stuff so you should listen.

Läsa: You read a lot of literature and that’s good!!!

 

Skriva: It’s easier to start in a word document and then later you can copy keywords from you document to you Power Point. But don’t forget to hand in/give me your document when you are done with the presentation

 

 

 

 

Kunskapskrav: Skriva/Tala

E

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig

enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

C

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt

tydligt och relativt sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra

välgrundade förbättringar av egna framställningar.

 

A

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig

relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av

egna framställningar.

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

F
E
C
A
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssnar samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags budskap, t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation, Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
  • En
Visar inte att man förstått vad som sagts.
Förstår helheten i en t.ex. enkel konversation, berättelse eller beskrivning. Förstår innehållet om det handlar om ämnen som man t.ex. stöter på i skolan, på fritiden. Återberättar huvudinnehållet.
Förstår helheten även i snabbt taltempo under förutsättning att ämnet är någorlunda välbekant. Förstår innehållet i längre framställningar, t.ex. redovisningar, berättelser, diskussioner. Återberättar både helhet och detaljer.
Förstår helheten samt detaljer, både inom kända och okända områden. Förstår språket i stora drag vid tydligt tal t.ex. i radio- och TV-program om aktuella frågor eller om ämnen av personligt intresse. Återger innehållet i helhet och detaljer. Drar även slutsatser om innehållet dvs." lyssnar mellan raderna”.
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Olika slags budskap t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
  • En
Uttrycker sig så man inte förstår.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter.
Använder ordförrådet på ett säkert sätt för att utveckla budskapet även i nya sammanhang. Beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Använder ett varierat språk dvs. använder nyanser, omformuleringar och synonymer för att både utveckla innehållet och få ett bättre flyt i språket. Beskriver och förklarar samt uttrycker tankar och åsikter i olika situationer. Talar obehindrat om olika ämnesområden och frågeställningar på ett klart och detaljerat sätt.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
t.ex. samtal, diskussion, argumentation
  • En
  • En
Samtalar inte, och deltar inte i några muntiga aktiviteter. Pratar annat språk än engelska vid en bedömningssituation.
Deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Ställer och besvarar frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Tar aktiv del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöter andras argument.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags texter t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
  • En
Kan inte läsa och förstå, eller kan inte redogöra för det som man läst.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Återberättar både helhet och detaljer.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Olika slags texter t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
  • En
Skriver inte så man förstår.
Använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt, t.ex om egna upplevelser samt framför egna åsikter. Har förmåga att argumentera för eller emot en viss ståndpunkt.
Uttrycker sig så andra förstår. Använder ordförrådet på ett tydligt, sammanhängande och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga. Skriver texter av olika slag som anpassas efter mottagare och syfte.
Uttrycker sig så andra förstår genom att skriva sammanhängande texter som både visar på helheten och detaljer. Använder nyanser, omformuleringar, synonymer för att utveckla innehållet och variera språket. Skriver texter av olika slag med en stil som passar tillfället.
ANPASSA SPRÅKET
...efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • En
Anpassar inte språket till mittagaren.
Anpassar språket efter mottagare, syfte och situation för att förbättra och utveckla språket.
Anpassar språket utifrån mottagare, syfte och situation. Gör medvetna val och anpassar på ett lämpligt sätt för att förbättra och utveckla språket.
LÖSA PROBLEM (språkliga strategier)
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda t.ex. förstår av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk, omformulerar sig, använder synonymer, ställer frågor, följdfrågor…
  • En
Löser inte språkliga probelm utan går vidare utan att ha lärt sig av misstagen.
Använder sig av någon form av strategi för att förstå och göra sig förstådd. Använder inte alltid den lämpligaste strategin utifrån situationen.
Använder olika strategier för att förstå och göra sig förstådd. Anpassar dem utifrån situationen och behovet för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Gör medvetna val och använder lämpliga strategier utifrån situationen för att förstå och göra sig förstådd. Använder t.ex. omformuleringar och synonymer för att lösa språkliga problem som kan uppstå.
Hantera språket (i tal och skrift), språklig säkerhet
Finns språkliga fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå: t.ex. svenska ord, ordföljd, uttryck och grammatisk struktur.
Finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Har ett språk som innehåller enstaka fel, men mottagaren förstår sammanhanget
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem. Har ett språk som i huvudsak följer språkets struktur och uppbyggnad.
Bearbeta, förbättra
Försöker inte förbättra sitt språk.
Bearbetar självständigt språket. Väljer någon form av strategi för att bearbeta det, t.ex. tar hjälp av kompis, lärare, ordbok, omformulering.
Bearbetar medvetet språket för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Utvecklar språket efter återkoppling med hjälp av nya och gamla erfarenheter och kunskaper. Väljer medvetet lämplig strategi för att bearbeta texten.
REFLEKTERA
..över hur det är i andra engelsktalande länder t.ex. traditioner, kulturella företeelser och sammanhang, samt jämföra med t.ex. Sverige och egna erfarenheter
  • En
Reflekterar inte över andra engelsktalande länder, har inga egna åsikter om ämnet och gör inga jämförelser.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ger enkla kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Visar på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta och ger enklare motiveringar till dessa. Gör enkla jämförelser med hur det är i Sverige och utifrån egna erfarenheter.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Gör enkla jämförelser utifrån egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. Beskriver likheter och skillnader, samt drar slutsatser.
Reflekterar kring hur det är att leva i andra engelsktalande länder genom att berätta, samt ge kommentarer till det du läst/sett/hört/upplevt. Beskriver likheter och skillnader, samt gör jämförelser med även andra situationer. Drar slutsatser utifrån både egna och andras kunskaper och erfarenheter och gör jämförelser med svenska förhållanden. Bygger resonemanget på fakta, erfarenheter samt åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: