👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva nyhetsartikel

Skapad 2020-02-06 14:54 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
I detta arbete lär du dig formen för och skapar en egen nyhetsartikel samt insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Varje dag möter du ett flöde av texter. Några känns mer lockande att läsa än andra. I detta arbetsområde får du lära dig mer om hur en nyhetsartikel är uppbyggd och om konsten att skapa nyheter som lockar till läsning.

Innehåll

Vad

Du kommer få lära dig mer om hur en nyhetsartikel är uppbyggd. I arbetet kommer du få arbeta utifrån de journalistiska frågorna för att skapa en nyhetsartikel som följer konstens alla regler. 

Hur

 • Vi studerar hur en nyhetsartikel är uppbyggd.
 • Vi kommer att läsa olika nyhetsartiklar för att belysa strukturen.
 • Slutligen kommer du att skriva en egen nyhetsartikel. 

Vad du bedöms på (centralt innehåll som vi jobbar med):

I arbetet bedöms du dels på hur väl du anpassar ditt sätt att skriva till texttypen som du skriver.

- Hur du klarar av använda texttypernas struktur (t.ex. rubrik, ingress, brödtext).

- Hur du klarar av att använda texttypernas språkliga drag.

 • För att nå de högre kunskapskraven så visar du en medvetenhet om hur en nyhetsartikel är uppbyggd och använder dig av den formen.
 • Ditt språk är också anpassat till den form av text du skriver och skulle passa att publicera i en tidning.

Dels bedöms du på språklig kvalité i texten. 

- Hur du varierar din meningsbyggnad och ordval.

- Hur du följer språkliga normer som stavning, ordföljd och språklig stil.

- .Hur du klarar av att skapa en "röd tråd" i din text. 

 • En text som når de högre kunskapskraven använder korrekt meningsbyggnad, stavning fungerar bra, och ordval är är bearbetat och passar för sammanhanget. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Nyhetsartikel

E
D
C
B
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig nyhetsartikel. Texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
Du rapporterar och återger händelsen på ett enkelt sätt. Nyhetsartikeln besvarar frågorna vad, vem, när, var, hur, varför.
Du rapporterar och återger händelsen på ett utvecklat sätt. Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren
Du rapporterar och återger händelsen på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren). .
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först. Det finns en medveten avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter nyhetsartikeln. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.