👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skala åk 6

Skapad 2020-02-09 15:47 i Söderhamns Friskola och Fritids Fristående Grundskolor
Arbete med förstoring och förminskning samt skala i verkligheten.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer arbeta med avbildning och perspektiv i skala samt förstoring och förminskning. Vi kommer också avläsa kartor och ritningar för att kunna mäta skala i verkligheten.

Innehåll

Vi kommer arbeta med avbildning och perspektiv i skala samt förstoring och förminskning. Vi kommer också avläsa kartor och ritningar för att kunna mäta skala i verkligheten. Du kommer få avgöra i vilken skala en avbildad figur är, om den är förstorad eller förminskad. Du kommer även få rita bilder i olika skalor samt mäta avstånd på karta för att kunna räkna ut avståndet i verkligheten.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Geometri - Skala

GSk1 Skala
Avbildning och perspektiv
1Avbilda en given figur (till hjälp har eleven ett rutmönster).
2 Beskriva placeringen av föremål ur ett visst perspektiv.1b Avgöra vilka figurer som är symmetriska.
GSk2 Skala
Förstoring och förminskning
1 Avgöra i vilken skala en figur (skala 2:1) är avbildad, t.ex. genom att mäta två motsvarande sidor.
2 Avgöra i vilken skala en figur (skala 1:3) är avbildad, t.ex. genom att mäta och jämföra cirk- larnas diametrar.
3 Rita en bild i skala 3:1 dvs. göra en förstoring.
4a Avgöra, med hjälp av en angiven skala, hur stora två avbildade djur är i verkligheten.
4b Avgöra, med hjälp av en angiven skala, hur stora två avbildade djur är i verkligheten.
GSk3 Skala
Avläsa kartor och ritningar
1 Bestämma avståndet mellan två orter (till hjälp finns på kartan en ”linjal” som anger hur långt 10 kilometer är).
2 Bestämma avståndet över en sjö (i detta fall anges skalan som 1:20 000 vilket innebär att 1 cm på kartan motsvaras av 200 m i verkligheten).
3a Avgöra ett föremåls verkliga mått med hjälp av en angiven skala.
3b Avgöra ett föremåls verkliga mått med hjälp av en angiven skala.
GSk4 Skala
Längd-, area- och volymskala.
1 Relationen mellan längdskala och areaskal.
2 Relationen mellan längdskala och areaskal.
3 Relationen mellan längdskala och areaskal.
4 Relationen mellan längdskala och volymskala.
5 Relationen mellan längdskala och volymskala.
6 Relationen mellan längdskala och volymskala.
7 Relationen mellan längdskala och volymskala.