Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet och social hållbarhet

Skapad 2020-02-10 17:00 i Ekskogens förskola Alingsås
Grundverksamheten
Förskola
Vår läroplan, Lpfö 18, lyfter vikten av att barnen får möjlighet att få goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen, känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet, utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen. För att kunna detta måste man känna sig trygg i den miljö man vistas i och med dem som är närmast runt omkring en.

Innehåll

Syfte 

Grundverksamhet är den grund som vi ska förlita oss på när vi planerar avdelningens verksamhet.

Den består av tre delar:

 1. Förskolans omsorg och rutiner.
 2. Social hållbarhet.
 3. Förskolans lek och lärande miljö.

 För att få en trygg bas att bygga verksamheten på behöver barn och pedagoger lära känna varandra. Alla behöver även känna till rutinerna på avdelningen och vad som händer under en dag på Förskolan.

Mål 

Målet är att vi alla skall veta vad kompisarna och pedagogerna heter, vad som händer på förskolan under dagen, var olika saker finns på avdelningen (material, handtvätt, kläder) och hur vi är mot varandra för att alla skall känna sig trygga.

Nuläge och intention

Som vanligt vid ett nytt läsår har vi en ny barngrupp som behöver lära känna varandra, skapa relationer och bli trygga. De flesta vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger men vi tränar vidare på detta på olika sätt.

 Vi har många nya barn som behöver bli trygga på förskolan. Vi jobbar med vår värdegrund. Barnen är nya för varandra. 

Att på ett lustfyllt och lyhört sätt arbeta med - vem är du och vem är jag - där vi lär känna varandra och ser att olikheter berikar. På olika tillvägagångssätt kommer vi få barnen att hitta sitt jag, på konkreta sätt samt sätt som startar diskussioner oss emellan och barn till barn. Vi kommer börja att utforska varandra under samlingen och sedan utöka efter barnens intressen därefter. Målet är att involvera föräldrarna så de känner sig delaktiga och även låta dem komma in på förskolan och titta på vår temavägg.

Genomförande

1. Omsorg och rutiner:

Rutiner är återkommande aktiviteter och händelser i förskolans vardag för att barnen ska känna trygghet i den dagliga verksamheten. Som t.ex.

- Lämning/ Hämtning

- Måltider

- Samling

- Toalettbesök/ Blöjbyte

- Vila

- På- och avklädning

- Utevistelse

- Fri lek

- Städning

-2. Social hållbarhet.

I förskolan är det viktigt att känna  trygghet samt att lära sig sociala regler och samspel för att kunna fungera i en grupp.

Detta skapar pedagoger och barn tillsammans genom att;

 

- Alla har lika värde.

 

- Att möta varandra – hälsa på, se, höra, bekräfta, vara delaktig.

 

- Ge positiv respons på goda handlingar, både stora och små.

 

- Uppmärksamma de barn och pedagoger som inte är här för dagen.

 

- Ta hänsyn till varandra.

 

- Träna turtagning.

 

- Sätta gränser – säga stopp, markera med ord och tecken. Vi använder vårt kroppsspråk.

 

- Pedagogerna är goda förebilder.

 

Vi använder kompisarna kanin och igelkott i arbetet med social hållbarhet.

 

- Genom att uppmärksamma alla barnens olikheter och se det som positivt.


- Göra vårdnadshavarna delaktiga

 

- Genom att ge barnen en självinsikt, öka förståelsen för det egna jaget. 

           

3. Förskolans lek och lärandemiljö:

 Lek- och lärandemiljö skall väcka och möta varje barns nyfikenhet lust och intresse att lära sig.

Detta gör vi genom att:

- lekmaterial har egna platser som visas med bild

- Lekmaterial finns tillgängligt för att barnen ska kunna göra egna val.

- Skapa en god lek- och lärandemiljö genom att vara närvarande vuxna.

 

För att att vi ska få en god grundverksamhet krävs det även att vi pedagoger är goda förebilder som är samspelta,  tydliga och konsekventa i vårt arbete.

 

Vem ansvarar för vad?

Ansvariga inskolningspedagoger för de nya barnen har huvudansvaret under inskolningen men alla pedagoger har ett gemensamt och fortlöpande ansvar att stötta och hjälpa alla i detta arbetet under hela läsåret.

 ...

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: