👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tre revolutioner 8C VT 2021

Skapad 2020-02-12 13:07 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Historia
Två revolutioner ledde fram till att folket fick mera makt. De idéer om rättvisa och jämlikhet som fördes fram under de här revolutionerna lever kvar än idag. En tredje revolution var när maskinerna tog över arbete som människor tidigare hade gjort för hand. Det är en av de största förändringarna i människans historia.

Innehåll

Vid fjärrundervisning:

Vi följer schemat! Strax innan lektionen startar skall du ta dig in på Google Classroom, där finns instruktioner för dagens lektion:

https://classroom.google.com/c/MjUxOTI0NjgwNjUy?cjc=osa4old

 

Det här ska du lära dig i området:

 1. Fakta om revolutionernas (amerikanska, franska och industriella) orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.
 2. Källkritiska kriterier/strategier.
 3. Hur historia kan användas olika beroende på sammanhang och syfte.

 

Några viktiga begrepp:

Upplysningen

 Revolution

Absolut monarki

Republik

Ståndssamhälle

Adel

Borgare

Koloni

Nationalförsamling

Skräckvälde

Konstitution

Ideologi

Jordbrukssamhälle

Industrialisering

Urbanisering

 

 

Läromedel

Tilldelat material

Anteckningar från genomgångar

 

Bedömning 

Ni kommer genomföra olika individuella skriftliga uppgifter, i dessa kommer följande förmågor att bedömas:

 1. Hur väl du resonerar om orsaker till och konsekvenser av revolutionernas händelseförlopp, exempelvis att du kan sätta samman flera bidragande orsaker till ett resonemang i flera led.
 2. Hur väl du använder dig av källkritiska strategier när du resonerar om källors trovärdighet. 
 3. Hur väl du resonerar om hur historia används i något sammanhang.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Tre revolutioner

E
C
A
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.