👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan: Nyckelpigan Knackar på Världen

Skapad 2020-02-13 15:16 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Vi fördjupar oss i boken "Knacka på" av Anna-Clara Tidholm som leder oss in på en upptäcktsresa, med magiska dörrar som leder till olika platser i världen. Språk, interkulturalitet och sociala relationer står i fokus.
Förskola
Vi fördjupar oss i boken "Knacka på" av Anna-Clara Tidholm som leder oss in på en upptäcktsresa, med magiska dörrar som leder till olika platser i världen.

Innehåll

 Undervisningsplan

Kista Norra förskolor, Förskolan Kistahöjden

Avdelning Nyckelpigan

Tema: Nyckelpigan knackar på världen

 

 

1. Kartläggning

 

Nyckelpigan består av 15 barn i åldrarna 1-3 år.
På avdelningen arbetar två förskollärare på 100% & en barnskötare på 80%.

 

Vi har observerat att barnen på Nyckelpigan visat ett ökat intresse för:

 

-         - Språk: olika språk & bokstäver

 

-         - Kultur och andra länder

 

-         - Matematik: siffror & bygg- & konstruktion

 

Vi ser att barnen börjat leka mer och mer med varandra, att deras relationer och deras sociala samspel fördjupats och att de går utanför de ”kompiskonstellationer” de oftast är i.

 

2.     2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

-         I och med deras fördjupade samspel vill vi se en än mer utvecklad förmåga till att förstå andras perspektiv, tankar och behov, olikheter och likheter etc.

 

-         Vi har en målbild om att barnen ska kunna känna igen sin begynnelsebokstav, vissa ordbilder och hur dessa i samband med bilder etc. kan förmedla tankar, historier och instruktioner.

 

-         Barnens visade intresse för matematik vill vi ta vara på och utmana genom bland annat räkning och möten kring bygg- och konstruktion.

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

-         ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (lpfö 18, s. 13.)

 

-         intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap (lpfö 18, s. 14)

 

 

 

-         sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet (lpfö 18, s. 14)

 

 

 

-         förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar (lpfö 18, s. 14)”

 

 

 

”Förskollärare ska ansvara för att varje barn:

 

-         utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik (lpfö 18, s. 15)”.

 

 

 

4.     4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

ü Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-         - Vi tar vara på de resurser som finns ute och flyttar ut exempelvis samlingar då och då.

 

-         - Tar vara på vår närmiljö

 

-         - Tar med oss material inifrån ut, men även material utifrån in.

 

 

 

ü Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-         - Rum i rum

 

-         - Vi skapar mötesplatser för barnen, med varierade material och möjlighet till olika typer av samspelande.

 

-         - Tydlighet i var materialet ska vara samtidigt som det får vara levande och förflyttas mellan olika platser.

 

-         - Vi tar in mer olika typer av texter, symboler, siffror & tecken i miljön.

 

-         - Arbetar för att miljön ska vara levande och föränderlig men att den ska kunna ”kännas in” och förmedla olika typer av stämning.

 

 

 

 

6.     5. Såhär ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen

 

-         - Vi strävar efter att vara språkande förebilder, både i läsning, skrift och tal. Vi använder därför nyanserade språkgenrer och varierade ordförråd för att erbjuda barnen olika språk för olika situationer: därmed olika språkdomäner.  

 

-         - Vårt grundläggande förhållningssätt är att de yngsta barnen kan och är kompetenta utefter deras egna förutsättningar och förmågor. Där vårt jobb är att utmana, stötta och vara medforskande på deras nivå.

 

-         - Vi strävar efter ett interkulturellt förhållningssätt där olikheter ses som något positivt och berikande, något som borde bli det ”normala”. I våra olikheter möts vi och bildar en helhet.

 

 

 

6.     6. Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

Vi har valt att arbeta i temat: ”Nyckelpigan knackar på världen”.

 

Vi använder oss av boken ”Knacka på” skriven av Anna-Clara Tidholm. Vi fördjupar oss i den, för att starta upp projektet som kommer belysa flera kulturer och olika världar. Detta görs bland annat genom:

 

-         - Samlingar

 

-         - Läs- och berättarstunder

 

-         - Lek (ex. bygg- och konstruktion)

 

-         - Utflykter till andra länder genom digitala verktyg.

 

-         - Vi låter ett av våra rum vara väldigt levande och föränderligt genom att ”Knacka på” det, och där väntar olika världar varje gång.

 

-         - Musik, rörelse och skapande

 

-         - Sinnesupplevelser: smaker, dofter

 

-         - Rollek: dramatisering

 

 

 

7.     7. Såhär tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

 

I och med den nya plattformen kommer vår dokumentation läggas upp för vårdnadshavare att se på ett mer tydligt sätt och förhoppningsvis blir den då mer pedagogisk tillsammans med dem, då kopplingen mellan hem och förskola blir tydligare för alla. Samt att barnen kan erbjudas att se tillbaka på dokumentationen i hem tillsammans med vårdnadshavare.

 

 

 

På Nyckelpigan vill vi bjuda in barnen att bli mer delaktiga i dokumentationen, alltså vad som ska dokumenteras och hur. Vi tänker exempelvis att barnen själva i viss mån kan fotografera, välja bilder och att deras skapande ska kunna utgå ifrån deras upplevelser i projektet och utifrån det att samtal, tankar och reflektioner får den pedagogiska dokumentationen att löpa som en röd tråd genom allt vi gör på avdelningen.

 

 

 

Vi vill att dokumentationen ska vara pedagogisk för alla barn, därför väljer vi att ha dokumentation i nivå för barnen på olika sätt: exempelvis på väggar i deras höjd, samlat i pärmar tillgängliga för dem, i våra digitala verktyg, på golv, i lek och skapande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18