Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

undervisningplan- petter och hans fyra getter

Skapad 2020-02-13 15:20 i 014691 Förskolan Kistahöjden Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
språk, naturvetenskap, matematik, teknik och fysisk akitvitet

Innehåll

Avdelning Igelkotten

 

 

1.    Kartläggning

 

Avdelningen har 14 barn i åldrarna 1-3 år
Vi är tre pedagoger som arbetar heltid. Vi på Igelkotten arbetar i mindre grupper för att stödja barnens lärande och utveckling utifrån varje barns intresse och behov. Genom vårt temaarbete (Petter och hans fyra getter) arbetar vi systematiskt med barnens intresse för språk, matematik och skapande. Vårt arbetssätt främjar barnens lärande utifrån målen.

 

Språk:

 

Vi erbjuder barnen dagligen en mängd olika böcker att ta del av. Vi är närvarande med barnen under deras lek, sätter ord och TAKK på saker och ting. Varje vecka får barnen ta del av förskolebiblioteket.

Vi använder oss av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i barnens vardag på förskolan. Vi använder TAKK för att ge barnen nya sätt att kommunicera med oss.

Vi har delat upp oss i mindre grupper där barnen kan få möjligheten att komma till tals. Vi har delad upp vår samling i mindre grupper. Under samlingen har vi högläsning varje dag för barnen.

 

Naturvetenskap, matematik och teknik:

 

Genom vårt temaarbete och i våra grupper arbetar vi medvetet gällande återvinning till exempel använder vi oss av mjölkkartonger från köket i vårt skapande. Barnen får sortera sin mat efter de har ätit.

Vi ska utveckla vårt tänkande kring hållbar utveckling genom att skapa en återvinningsstation där barnen kommer få kunna bland annat kasta papper och plast.

Genom vårt arbete med Petter och hans fyra getter har vi sett ett växande intresse för siffror. Vi har skapat en matematikhörna där barnen får uppleva geometriska former och siffror.

Vi erbjuder barnen att ta del av ipad med pedagogiska appar och vi använder oss av analog programmering som till exempel att följa instruktioner.

 

Fysisk aktivitet:

 

vi har ett rörelserum som barnen får ta del av. Där de kan springa, bygga, klättra och dansa. Vi är ute minst en timme varje dag där barnen får ta del av vår stora gård och skog. I skogen kan de klättra på stenar och backar.

Barnen blir erbjuden att baka varje vecka för att utveckla sin förståelse om sin hälsa. Barnen får smaka på allt de vill ha under måltiderna.

 

2.     Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande.

 

Språk:

 

Genom att varje dag ha högläsning för barnen ska utveckla deras nyanserat språk. Barnen ska uppmuntras att prata med varandra med både TAKK och det verbala.

 

Naturvetenskap, matematik och teknik:

 

Vi ska skapa en liten återvinningsstation för att utveckla barnens kunskaper inom hållbar utveckling.

 

Vi ska ha en liten ipad station där barnen kan få ta del av ipadens pedagogiska appar. Barnen ska utifrån det utveckla sin digitala och matematiska förmåga.

 

Fysisk aktivitet:

 

Vi har en specifik dag där barnen får baka. Genom att få ta del av bakning ska barnen utveckla sitt kunnande om sin egen hälsa och vad som används i deras mat.

 

Vi ska varje dag utmana barnen att utveckla sin motorik genom att klättra, bygga och dansa.

 

3.     Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden.

 

Språk:

 

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

 

-ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

Naturvetenskap, matematik och teknik:

 

-          förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

– förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och

 

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

 

Fysisk aktivitet:

 

– motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

4.     Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

ü Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-         Vi har material som utvecklar barnens motorik som till exempel cyklar.

 

-         Vi har en inne skog där barnen kan få vara och utveckla sin grovmotorik genom att klättra och gå upp för backar.

 

-         I förådet har vi skapande material, hinkar, spadar och andra material för att stödja fantasi samt stimulerar deras lust att leka och lära.

 

ü vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

-         Vi har strukturerad vår miljö genom att skapa stationer och vi har skapat en aktivitetstavla där barnen får möjligheten att ha inflytande över vart de vill vara.

 

-         Vi har skapat två samlingar för att alla barn ska bli hörda och få ta del av samma information i olika takter.

 

-         Stationerna är utformade utifrån avdelningstema och enhetsmålen.

 

5.     Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

-         Vi har delat upp barnen i åldersindelade grupper för att de ska kunna vara delaktiga och att kunna komma till tals.

 

-         Vi har kunnat utveckla barnens förmågor genom i deras grupper stimulera deras lärande.

 

-         Vi ska erbjuda barnen att kunna ta del av alla stationer och att vi ska kunna vara närvarande.

 

6.     Aktiviteter/tema kopplat till målbilden.

 

-         Vårt avdelningstema är boken ”petter och hans fyra getter” där den här boken byggt på rim och ramsor. Barnen får lära känna färger, naturvetenskap, matematik och ett nyanserat språk samt känslor.

 

-         Vi har aktiviteter utifrån vårt tema och utifrån enhetesmålen.

 

7.     Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

-         vi använder oss av piccollage där vi tar bild på de barnen gör och sedan dokumenterar det. Vi sedan lägger upp det på vår dokumentations vägg inne på avdelningen.

 

-         Vi har en bok med gamla dokumentation i hallen där både vi, föräldrar och barn kan ta del av.

 

-         På skolplattformen kan man se enskilda barns lärloggar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: