👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning i hallen

Skapad 2020-02-13 22:27 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Hallen, en arena för undervisning.

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? Av- och påklädning. Kommunikation. Motorik. Samspel. 

 • Varför? Hallen är en plats där mycket händer. Vi ser det som en perfekt plats att undervisa barnen, sätta ord på och uppmärksamma begrepp, samt att träna motorik och kroppsuppfattning. Dessutom ett bra tillfälle att träna samspel.

 • Hur ska undervisningen genomföras? Repetitionsprincipen. Vi ser till antalet barn i hallen för att skapa en bra miljö. Pedagogerna stöttar med tydliga instruktioner samt uppmuntrar barnen att hjälpa och stödja varandra. Vi använder oss av relevanta ord och begrepp. Undervisningen förstärks med hjälp av teckenspråket. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? Genom kontinuerliga samtal, dokumentation  och reflektioner. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barn.

 

 • Av vem? Samtliga pedagoger på avdelningen.

 • Vad är målet med undervisningen?

  - ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  • självständighet och tillit till sin egen förmåga” Lpfö18

   - Samspel

 • _____________________________________________________________________ 

   

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18