Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människans historia fram till Romarriket

Skapad 2020-02-14 08:57 i Söndrumsskolan Halmstad
Människans historia
Grundskola 7 – 9 Historia
Genom att förstå sin historia får man ett större djup och förståelse till varför det ser ut som det gör idag. Arbetsområdet behandlar forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700. Vi inleder med en kort översikt om människans allra äldsta historia, som jägare och samlare, fram till att de första samhällena med städer, skrift och en mer utvecklad teknik började finnas på olika håll i världen. Vi studerar antiken och dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.
 • Få kunskaper om människans äldsta historia och vägen fram till flodkulturernas framväxt.
 • Kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången från jägarsamhälle till bondesamhälle.
 • Förstå hur en högkultur uppstår samt kunna något om den samhällsindelning som uppstod i de första högkulturerna.
 • Kunna redogöra för grundläggande fakta om de första högkulturerna.
 • Beskriva högkulturerna och vilket arv de har lämnat åt oss i modern tid.
 • Känna till vad som var typiskt för de grekiska stadsstaterna.
 • Kunna beskriva något om den grekiska kolonisationen av Medelhavet.
 • Känna till något om den grekiska gudavärlden.
 • Kunna redogöra för varför man kallar Aten för världens första demokrati.
 • Kunna göra en jämförelse av livsvillkor och styrelseskick mellan Aten och Sparta.
 • Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Grekland.
 • Känna till hur den romerska republiken fungerade och hur den ersattes av ett kejsardöme.
 • Förstå hur Romarrikets kultur uppstod och varför det gick under.
 • Känna till några av de mest kända gestalterna i Roms historia, som t.ex. Caesar och Augustus.
 • Ha kännedom om romersk byggnadskonst.
 • Veta hur den romerska familjen fungerade med avseende på mannens och kvinnans ställning och kunna jämföra kvinnors och mäns levnadsvillkor i Rom med andra perioder.
 • Kunna ge exempel på sådant som lever kvar från det antika Rom.  Att kunna diskutera Rom som supermakt och jämföra med andra supermakter, tex vad skapar en supermakt och vad får den att gå under?
 • Få insikter i vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor. Utveckla din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor.

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor på Studi.se
 • Diskussioner

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Ditt arbete kommer att bedömas löpande 
 • Din delaktighet i diskussioner under arbetsområdet
 • Din förmåga att förklara och resonera 

YFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 


Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken, se på filmer och arbeta med individuella uppgifter och analysfrågor på lektionerna. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning:

 1. Du ska jobba självständigt med olika frågor, både begreppsfrågor och analysfrågor. Dina utvecklade svar lämnar du in på UNIKUM.

2. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner..

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov.  

YFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 


Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken, se på filmer och arbeta med individuella uppgifter och analysfrågor på lektionerna. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning:

 1. Du ska jobba självständigt med olika frågor, både begreppsfrågor och analysfrågor. Dina utvecklade svar lämnar du in på UNIKUM.

2. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner..

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Utvecklingsmatris SO år 4-9

Utvecklingsmatris i SO år 4-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Faktakunskaper - Begreppsförmåga
Beskriva, redogöra, förklara och undersöka. Beskriva centrala tankegångar, strukturer och uttryck. Använda olika teorier, tekniker och metoder.
Du har grundläggande faktakunskaper i ämnet. Du kan välja ut relevanta fakta för att beskriva en företeelse. Ex: Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Du har goda faktakunskaper Ex: Lämplig fakta finns med och jag har förklarat dem.
Du har mycket goda faktakunskaper Ex: Mycket innehållsrikt och genomtänkt faktaurval som är tydlig förklarat.
Begrepp - Begreppsförmåga
Använda ord, begrepp och modeller som hör till ämnet.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp men de förklaras bara ibland eller otydligt/ofullständigt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp i rätt sammanhang och förstår betydelsen.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Använder och förklarar ämnesbegrepp i hög grad och på ett väl fungerande sätt.
Beskriva - Analysförmåga
Beskriva samband och mönster. Jämföra. Värdera olika fakta/kunskaper. Beskriva likheter och skillnader
Du kan beskriva och ge exempel. Ex: Ja kan göra enkla beskrivningar och jämförelser utifrån den fakta jag lärt mig.
Du kan beskriva, förklara och visa på samband i de centrala tankegångarna. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och jämförelser.
Du kan förklara och visa på samband, se generella mönster mönster i centrala tankegångar. Visar detta med hjälp av begrep och modeller. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och nyanserande jämförelser.
Resonera - Kommunikativ förmåga
Både muntligt och skriftligt. Dra slutsatser. Visa olika perspektiv. Visa orsaker, konsekvenser och samband och förklara och beskriva dessa. Motivera åsikter, argumentera. Ge förslag till lösningar, reflektera och värdera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda (enkla åk 6) resonemang. Ex: Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och resonerar på ett enkelt sätt utifrån den fakta jag lärt mig. Ibland motiverar jag mina svar och argumenterar.
Du kan föra utvecklade resonemang. Ex: Jag visar samband och har utvecklade resonemang. Jag visar att jag kan se saker från olika perspektiv och jag kan resonera kring orsaker och konsekvenser. Jag använder visa motiveringar och argument.
Du kan föra välutvecklade resonemang. Ex: Jag kan resonera välutvecklat om olika samband, orsaker och konsekvenser med motiveringar och argument..Jag drar också slutsatser som ger en helhetsbild av mina kunskaper i ämnet..
Källor - Procedurförmåga
Kunna använda olika källor och vara medveten om olika källors trovärdighet och relevans samt använda andra hjälpmedel/verktyg som kartor, tabeller m.m.
Du kan resonera på enkel nivå kring källornas trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Jag kan använda enkla källkritiska metoder och söka och använda olika källor samt redovisa dessa.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i väl fungerande sätt. Ex: Jag kan använda källkritiska metoder och värdera olika källor. Jag kan redovisa källorna.
Du kan resonera på ett väl utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i mycket väl fungerande sätt. Ex: Jag kan värdera olika källor och motivera mitt val. Jag redovisar källorna utförligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: