👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2020-02-14 10:09 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
I detta tema får ni följa en växt genom hela dess livscykel, från frö till frö. Ni sår frön, gallrar era plantor, ni funderar på varför de växer, studerar dess blommor och skördar dess frön.

Innehåll

 

Pedagogisk Planering                                             Konradsbergsskolan

 

Vt åk 4

 

Från frö till frö                                                                                                                       Biologi

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lärandemål

 

I tema Från frö till frö får eleven möjlighet att utveckla följande förmågor:

 

- Genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor.

 

- Beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för.

 

- Beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig.

 

- Diskutera och ta ställning i frågor som rör människans beroende av och påverkan på naturen och vilken betydelse det kan ha för en hållbar utveckling.

 

- Diskutera vad vetenskapliga upptäcker som rör växter haft för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

- Använda information från arbetet med temat till att skapa en presentation om växters livsvillkor och livscykel.

 

Långsiktiga mål i biologi (Lgr11)

 

 Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

 

Genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

      Undervisning

 

      Under arbetet med temat kommer eleven få möjligheter att:

 

-          Diskutera vilken roll växter spelar i näringskedjor och som ekosystemtjänst.

 

-          Undersöka fröers utseende och en blommas olika delar och diskutera växters anpassningar till olika livsmiljöer.

 

-          Systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att växa och föröka sig.

 

-          Läsa, undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån.

 

-          Läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll bin spelar för detta.   

 

-          Läsa och tolka texter om hur växter används och påverkas av människan, och diskutera vad det innebär för en hållbar utveckling.

 

-          Läsa och tolka texter om Linné, Darwin och andra forskares upptäckter och diskutera vilken betydelse dessa haft har för människors livsvillkor och syn på naturen.

 

Bedömning

 

Det som bedöms är hur väl eleven kan:

 

Planera och genomföra undersökningar som rör fröer, plantor och pollinering.

 

Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras.

 

Dokumentera sina undersökningar i text och bild.

 

Förklara hur fröet gror, på vilket sätt plantan tillväxer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning.

 

Beskriva fröers, plantors och blommors utseende och visa på anpassningar som rör växters möjlighet att gro, tillväxa och föröka sig.

 

Beskriva hur växter samspelar med sin omgivning, till exempel för att få materia att växa av.

 

Beskriva hur växter samspelar med andra organismer, till exempel när det gäller konkurrens, fröspridning och pollinering.

 

Beskriva vilken nytta växter har för oss människor och på vilket sätt vi påverkar växters livsvillkor, t ex genom trädgårdsskötsel eller jord- och skogsbruk.

 

Samtala om och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet och människans beroende av och påverkan på naturen.

 

Berätta om hur vetenskapliga upptäcker som rör växter har påverkat människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

 

 

Maria Öberg                                                                                                                          2020-01-01

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------