👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glädjen 1 Aktionsforskning VT 20

Skapad 2020-02-14 13:36 i Bergsvägen Stenungsund
Förskola
Vart ska vi? Vi pedagoger vill att samspelet barnen emellan ska utvecklas och stärka barnen i sig själva för att kunna vara en god kamrat och att leka med varandra. Aktionsfråga: Hur kan vi ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och sin självständighet för att fungera enskilt och i grupp samt vara en tillgång för sin omgivning? Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas Hur barnen ser på begreppet kompis. Hur har kompisrelationerna i Glädjen 1 och 2 samt när båda grupperna är tillsammans förändrats? Hur har vuxnas närvaro och delaktighet förändrats och hur har det påverkat leken?

Innehåll

 

Hur gör vi? 

Vi planerar att göra en mindmaps med fem stycken barn för att få en förståelse för hur barn tänker kring begreppet kompis.

 

Vi tänker ta hjälp av kompisböckerna och det arbetsmaterial som finns till. Genom kompisböckerna gör vi barnkonventionen mer konkret och kanin och igelkott synliggör den utifrån ett barnperspektiv.

 

Aktion

 

Vi planerar att läsa kompisboken ”vänta på din tur” i de olika avdelningarna, Glädjen 1 och 2. Efteråt ställer vi frågor från handledningsbladet för att få barnen att samtala om boken och turtagning. Vi pedagoger planerar att kopiera upp bilder från ”vänta på din tur” och låta barnen få komma på vad vill ska hända mellan två bilder genom att måla händelseförloppet. Syftet är att vi pedagoger vill ge barnen möjligheten att uttrycka och kommunicera sina tankar och funderingar både verbalt och i bild. Vi kommer fortsätta detta arbete med de återstående nio böckerna i serien

 

Aktion

 

Något som vi planerar är att vi pedagoger kommer utföra regellekar tillsammans med barnen, främst utomhus nere på ängen. Vi strävar mot att i slutet av vår aktionsforskning vill att barnen ska förstå och klara av att genomföra en lek där man ska kunna ge ledtrådar om sig själv när man ligger under en filt. För att nå målet kommer vi göra barnen uppmärksamma på sig själva och sina kompisars utseende under korta aktiviteter exempelvis när vi ropar upp barnen när vi ska gå och äta.


Resonera kring valda verktyg i processen

 

När vi använder oss av mindmaps och utför i undervisningsaktiviteter med målning och berättande behöver vi pedagoger fundera på vårt förhållningssätt. Hur vi exempelvis talar med barnen för att inte påverka deras svar genom att lägga orden i munnen på dem Ha tålamod att vänta in barnens svar eftersom det är barnens tankar och berättelser vi vill få fram- Vi planerar att spela in röstdemo för att höra hur vi pedagoger talar till barnen.

I de vuxenledda lekarna behöver vi pedagoger tänka på tillgängligheten så att alla barn känner att de har möjlighet att delta utifrån sina individuella förutsättningar. Var utför vi lekarna? Vilken stund på dagen? Är alla aktiviteter valbara för alla barn?


 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18