👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upplysningen och Revolutionernas tid.

Skapad 2020-02-17 10:44 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Historia
Vi ska nu ägna oss åt stora omvälvande förändringar som utgör grunden för vårt moderna samhälle idag. Arbetsområdet kommer att behandla upplysningstiden och några av de stora filosoferna som påverkade människorna. Vi lär oss också om tre stora snabba förändringar av samhället: Amerikanska revolutionen, Franska revolutionen och den Industriella revolutionen. Dessa revolutioner leder också till stora samhällsförändringar i Sverige.

Innehåll

Förmågor som skall utvecklas i huvudsak:

 1. Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.

 2. Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

De förändringsprocesser som ingår i arbetsområdet är:

 • Upplysningstiden

 • Amerikanska revolutionen

 • Den franska revolutionen

 • Den industriella revolutionen

Ovanstående historiska processer kommer studeras utifrån följande modell:

BAKGRUND/ORSAK - HÄNDELSER/FÖRLOPP - KONSEKVENSER/RESULTAT

Du ska även inhämta kunskaper kring några enskilda personer till de historiska händelserna och kunna förklara deras betydelse, samt kunna använda relevanta historiska begrepp för att kunna förklara och dra slutsatser kring ovanstående historiska förändringsprocesser. Du inhämtar även kunskaper kring hur dessa historiska händelser kan komma att påverka framtiden.

Arbetsformer

 1. Vi kommer att bearbeta texterna inom området som finns i Digilär både skriftligt och muntligt. (Följande områden använder du dig av i Digilär: Franska revolutionen och under Franska revolutionen finns även Upplysningstiden, Industriella revolutionen, samt Amerikanska som du hittar under Den amerikanska demokratin, Demokratins föregångsland)

 2. Eleverna lyssnar till föreläsningar och deltar i diskussioner i klassrum och i mindre grupper.

 3. Till hjälp finns instuderingsfrågor kring ämnet

Redovisning och Examination

Arbetsområdet kommer att examineras genom en enskild skriftlig inlämningsuppgift under vecka 8-11. Uppgiften sänds in senast söndag vecka 11 (15/3).

 

Uppgifter

 • Inlämning av din uppgift kring Revolutionerna

 • Detta behöver du ha kännedom om inför att du ska skriva din uppgift om revolutionstiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
  His  -
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
  His  -
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
  His  -
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
  His  -

Matriser

His
Revolutionernas tid.

E-nivå:
D-nivå:
C-nivå:
B-nivå:
A-nivå:
Förändrings-processer:
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av dem. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Förlopp, orsaker och konsekvenser:
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändrings-processerna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändrings- processerna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Nutidskopplingar:
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Framtidskopplingar:
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Historiska begrepp:
Du kan med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
Du kan med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.