Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering i förskolan med BlueBot

Skapad 2020-02-20 13:20 i Förskolan Båten Vaxholm Stad
Förskola
Vi vill erbjuda barnen enkel programmering i undervisningen med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

Innehåll

Mål

Vi kommer ha fokus på området: (LpFö18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. 

Vi vill att varje barn ska få förutsättningar att utveckla vad gäller:

Förmågor: Att våga använda och hantera BlueBot, ge kommandon till roboten så den rör sig. Byggs upp av erfarenhet, omdöme och förståelse.

Fakta: Kunskaper och information om BlueBoten, kommer ihåg hur det fungerar. Att känna till något.

Förståelse: Att förklara hur BlueBoten fungerar, begripa att genom koder från människan rör den sig. Teoretisk kunskap.  Att uppfatta betydelsen i en innebörd.

Färdighet: Att praktiskt kunna berätta och visa hur man gör. Svarar på frågan hur något sker i relation till fakta och förståelse. Att utföra en handling genom medveten ansträngning mot ett bestämt mål.

Förtrogenhet: Att kunna berätta och visa för andra hur man hanterar en BlueBot.  Svarar på frågan varför och bygger på personliga erfarenheter efter att ha använt och testat många gånger. Förtrogenhet utvecklas genom associationer och minnen av tidigare upplevda situationer.

Blue-Bottarna är små robotar som är tänkta att använda för att testa enkel programmering på förskolan och i skolans lägre åldrar. De är perfekta för att träna logiskt tänkande, felsökning, samarbete och kommunikation. Till de små bina finns också kvadratiska mattor med olika bakgrunder som kan användas vid programmeringen.

Idag lever vi i ett digitaliserat samhälle där den digitala utvecklingen fortsätter att gå framåt. Det behöver vi i förskolan förbereda barnen för. Även framtidens studier och arbeten kommer antagligen till stor del vara digitala. Enligt FN:s barnkonvention som blev lag från 1 januari 2020  har alla barn samma rättigheter. Därmed är det viktigt att förskolan ser till så att alla barn får möjligheten att bekanta sig med digitala verktyg och utveckla adekvat digital kompetens inför framtiden. 2017 beslutade regeringen om en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet och läroplanen har reviderats utifrån den strategin som trädde i kraft 1 juli 2019.

Målkriterier/Förväntat Nyläge

  • Att barnen kan hantera BlueBoten med att hålla i den, trycka in koder så att den rör sig dit de vill att den ska. Att de ska kunna ge tillräckligt tydliga kommandon för att få roboten att fungera (De äldre)
  • Att kunna benämna ord som robot, kommando, kod, programmera, programmerare och reflektera över vad det innebär. Att barnen får till sig begrepp och ord som hör till den digitala världen. (De äldre)
  • Att de ska se samband mellan digital och analog och kunna överföra kunskapen däremellan (De äldre) 
  • Ökad förståelse för användandet av digitala verktyg. Att de får en förståelse för vad en dator eller robot är och hur den fungerar och "tänker".  (De yngre)
  • Vi vill att barnen får upp ögonen och våga prova olika digitala verktyg som vi erbjuder i förskolan utifrån barnens olika förmågor och behov. (De yngre) 

Vi kommer att väva ihop arbetet digitalisering i förskolan och användandet av BlueBot med våra andra teman och grupper som vi har i verksamheten. Vi kommer att använda det under både planerade och spontana undervisningsstunder i barngruppen. Det kommer finnas möjlighet för barnen att själva kunna använda BlueBot i smågrupper och under valstunden där de själva får välja vilken matta som de vill använda BlueBoten på. Även under undervisnigsstunder kommer barnen få möjlighet att en i taget hantera BlueBoten då de andra tittar på och stöttar. 

Digitalisering i förskolan utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär att allt kan betraktas som konstruktioner. Att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ger barn och pedagoger en möjlighet att kunna skapa olika teorier och aktivt delta i konstruktioner av kunskap, istället för att begränsa lärandet till det vetenskapligt accepterade. Genom detta kan barnen sätta sina konstruktioner i relation till de vetenskapliga och vedertagna konstruktionerna och göra val och skapa mening, detta förstås som en läroprocess hos barnen men även hos pedagogerna.

Tanken inom socialkonstruktionistiskt perspektiv ses barnet som en medkonstruktör av sin omvärld tillsammans med andra barn och vuxna. Till skillnad från att se på barnet som ett tomt objekt som ska formas utifrån givna sanningar, anses barnet redan från början vara utrustad med en förmåga att delta aktivt i sin omvärld. Teorin utgår ifrån att det inte finns objektiva sanningar, utan verkligheten beskrivs snarare utifrån ens relation till omvärlden, alla människor konstruerar sin egen bild och verklighet.

Kopplingar till läroplanen

  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: