Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 9 Samband och förändring - Hedens skola

Skapad 2020-02-24 13:46 i Hedens skola 7-9 Öckerö
Pedagogisk planering i matematik på området samband och förändring
Grundskola 9 Matematik
En central del av matematiken är att upptäcka och beskriva samband, t ex likheter och olikheter. Modeller används för att förutse skeenden eller upptäcka avvikelser. Vi vill förklara vad förändringar beror på.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Matematikbegrepp att kunna:

procent, procentenhet, promille, förändringsfaktor, funktion, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, koordinat, linjär funktion, värdetabell, graf, proportionalitet 

Övergripande läroplansmål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

- kan använda sig av ett matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll

- procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

- funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

Måldialog

Du kommer att utveckla din förmåga att

 • använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden.
 • använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar.
 • se egenskaper hos olika slags funktioner.
 • tolka och rita grafer.
 • beskriva linjära funktioner matematiskt.
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang.
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen inom området.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha muntliga genomgångar
 • Diskutera
 • Arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt

 

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:
• ett aktivt deltagande i samtal och diskussioner
• ett aktivt deltagande på lektioner
• ett skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Matematik, Heden skola åk 7-9

Förmågan att:

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Förmågan att:

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Förmågan att:

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat

Förmågan att:

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: