Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2020-02-24 14:54 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Vi jobbar med luft, vatten och mark och dess viktigaste egenskaper för oss och problem vi ställts inför och som männinska själv skapat.. Vi genomför en laboration med tillhörande laborationsrapport.
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi jobbar med syror och baser Vi laborerar mycket för att få laborationsvana. Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att på ett säkert sätt hantera olika kemikalier. Vi har ett laborationsprov, där vi bestämmer vad tre olika okända vätskor är för något med tillhörande laborationsrapport. Vi har en teoretisk inlämning på avsnittet

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

Ke
Kemi Lgr11, bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda kunskaper
För att granska information Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö.
  • Ke
Behöver förstå hur olika saker hänger samman.
Använder de källor (t.ex. film, text och bild) som läraren tagit fram. Väljer informationen, men inte alltid det som är lämpligast (viktigt) för uppgiften/situationen.
Använder flera källor (t.ex. film, text och bild). Är medveten om att all information inte behöver vara sann. Förklarar varför källan eller informationen är lämplig att använda. Väljer lämplig information utifrån uppgiften/situationen.
Använder olika slags källor och väljer det som är lämpligt utifrån uppgiften. Ger enkla och konkreta exempel på att olika källor kan ha olika syften och att man inte kan lita på all information. Väljer lämplig information och använder den i ett rätt sammanhang.
Kommunicera
Anpassa texter och framställningar till sammanhanget.
Behöver bli tydligare i sitt sätt att uttrycka sig
Uttrycker sig så att andra förstår. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara t.ex. med text och bild. Behöver hjälp med att anpassa sättet utifrån situationen/uppgiften.
Uttrycker sig tydligt så andra förstår (t.ex. med en tydlig struktur och "röd tråd). Anpassar sättet utifrån situationen/uppgiften.
Uttrycker sig tydligt så andra förstår genom välja lämpligt sätt att t.ex. berätta och förklara. (anpassa texter och framställningar utifrån situationen.)
Samtala och diskutera
Kunna samtala och diskutera om upplevelser och iakttagelser i närmiljö t.ex. hemma, i skolan, utemiljön Kopplat till bekanta ämnen eller vardagssituationer.
Behöver utveckla sin förmåga att samtala och diskutera.
Deltar i enkla samtal om upplevelser och iakttagelser vi gjort i närmiljö genom att ställa och besvara enkla frågor. Framför egna tankar och åsikter utan att motivera dem.
Deltar i samtal om upplevelser och iakttagelser vi gjort i närmiljö genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor. Framför egna tankar och åsikter, kopplat till egna erfarenheter eller kunskaper.
Deltar i samtal om upplevelser och iakttagelser i närmiljö genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor för att föra samtalet vidare. Framför även egna tankar och åsikter och motiverar dem genom att koppla dem till fakta eller erfarenheter
Arbeta naturvetenskapligt
Genomföra systematiska undersökningar i kemi t.ex. laborationer/experimen, observera, iaktta
  • Ke
Behöver hjälp och stöttning för att utfra olika expriment
Deltar i olika slags enkla undersökningar (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Utgår från gemensamma enkla frågeställningar och genomför undersökningen tillsammans med andra. Samtalar om resultatet på ett enkelt sätt (t.ex. förklarar hur man gjort och vad resultatet blev)
Genomför enkla undersökningar utifrån tydliga instruktioner (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Utgår från enkla och frågeställningar/hypoteser och genomför undersökningen. Jämför och samtalar om resultaten på ett enkelt sätt.
Planerar och genomför enkla undersökningar utifrån en egen frågeställning/hypotes (t.ex. laborationer, observationer ute i naturen). Jämför resultat och drar slutsatser (t.ex. förklarar varför resultatet blev som det blev).
Dokumentera
Behöver hjälp att dokumentera olika undersökningar
Dokumenterar sitt arbete (undersökning) på ett enkelt sätt i text och/eller bild.
Dokumenterar sitt arbete (undersökning) i text och bild. Väljer lämpligt sätt utifrån situationen/uppgiften.
Dokumenterar sitt arbete på ett tydligt sätt. Väljer mellan olika sätt och väljer det som är lämpligt utifrån situationen/uppgiften.
Använda ord och begrepp
Använda ord, begrepp modeller och teorier kopplade till ämnesområdet för att beskriva och förklara olika saker.
  • Ke
Behöver hjälp att använda olika begrepp.
Beskriver och förklarar med egna ord och bilder. Använder enstaka väl kända ord och begrepp kopplat till ämnet.
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt, med lämpliga ord och bilder kopplat till ämnet. Använder väl kända ord och begrepp i rätt situation/sammanhang (t.ex. kroppsdelar, kretslopp, sömn).
Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av lämpliga ord och bilder som hör till ämnet. Använder ord och begrepp kopplat till ämnet på ett lämpligt sätt och i rätt sammanhang (t.ex. kretslopp, balans och sömn). Använder sina kunskaper även i andra situationer.
Ger vardags exempel
För att beskriva och förklarar samband (orsak och verkan) Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen, samhället och inuti människan.
Behöver hjälp med att beskriva en händelse och förklara orsaken till varför.
Gör enkla beskrivningar av en händelse genom att t.ex. berätta om och ge exempel från saker du själv varit med om eller känner till.
Beskriver händelser och förklarar enkla konkreta orsaker och konsekvenser (följder). Ger exempel på enkla samband mellan orsaken till det som händer och följderna. Beskriver genom att bl.a. ge exempel kopplat till egna erfarenheter och kunskaper.
Beskriver tydligt hur olika händelser kan hänga ihop och hur de påverkar varandra. Beskriver händelser och förklarar några orsaker till det. Förklarar enkla konsekvenser (följder).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: